Menu
Blogi

Ryhmäpuheenvuoro Turun kaupungin talousarviosta

Arvoisa puheenjohtaja,

hyvät valtuutetut

 

eräs meidän ryhmälle puhumassa ollut henkilö kehotti taannoin meitä päättäjiä miettimään, mitä on järkevää tehdä. Hänen mukaansa säästöjä on aina mahdollista esittää: ryhmiä voidaan teoriassa suurentaa ja palveluita keskittää lähes loputtomiin. On kuitenkin meidän päättäjien tehtävä arvioida, mitkä toimenpiteet ovat aidosti järkeviä toteuttaa.

Vaikka se on päätösasiana vasta edessä, on sivistystoimen palveluverkkoselvitys tästä hyvä esimerkki. 16 kunnallisen päivähoitoyksikön ja monen lähikoulun lakkauttaminen on toki mahdollista, mutta 1,5 miljoonaan sivistystoimeen kohdistuvan säästön aikaan saamiseksi se ei ole järkevää.

Valtuustokauden aikana on puhuttu lähinnä säästämisestä eli leikkauksista. Vaikka ajat ovat taloudellisesti haastavat, on vastuullaamme keskittyä muuhunkin kuin leikkausten välttämättömyydestä saarnaamiseen. Jos meillä ei ole riittävästi tietoa säästölinjausten vaikutuksista palveluihin, emme pysty tekemään perusteltuja päätöksiä. Leikkausten vaikutuksista tarvitaan lisää arvioita ja siitä meidän pitäisi tänään keskustella.

Säästöt näkyvät jo tällä hetkellä monen turkulaisen arjessa, ja ne vaikeuttavat palveluiden kehittämistä. Suomen kunnissa tehdään nyt kauaskantoisia linjapäätöksiä, siitä miltä hyvinvointivaltio tulee näyttämään tulevaisuudessa. Tällaisena aikana on keskeistä, että me päättäjät toimimme omien arvojemme puolesta, puolustamme kuntalaisten oikeuksia ja että uskallamme kyseenalaistaa vallitsevan lyhytnäköisen säästökonsensuksen, ja vaatia muita vaihtoehtoja.

Vasemmistoliiton valtuustoryhmä tulee tänään tekemään muutosesityksiä, joista tiedotimme muita ryhmiä. Meillä on tekstiesityksiä sekä lisämäärärahaesityksiä lastensuojeluun ja sivistystoimelle.

Uudistusohjelma kakkonen osoitti, että säästötavoitteita voidaan muuttaa, jos poliittinen paine on tarpeeksi kova. Silloin päätetty miljoonan kevennys sivistystoimen säästöihin katettiinkin lopulta KH:n toimialalla tehdyillä vähennyksillä. Silloinkin puhuttiin ensin poikkeavien esitysten mahdottomuudesta.

 

Tässä vaiheessa pari yleistä sanaa talousarvioprosessista.

 

Turussakin olisi syytä siirtyä käytäntöön, jossa varataan ryhmille tietty liikkumavara neuvotella myös määrärahamuutoksista. Tällainen menettely lisäisi vaaleissa valittujen päättäjien mahdollisuuksia sopia poliittisista painotuksista ja siten jättää oman jälkensä virkamiesten valmistelemaan talousarvioesitykseen. Viime vuonna ryhmien toimintavapaus oli rajattu kirjauksiin, joilla ei ollut suoraa vaikutusta määrärahojen jakautumiseen.

Tämän lisäksi haluan kritisoida sitä suuntaa, mihin talousarviokirja Turussa on viety. Toki talousarvio on tällaisena tehty helppolukuisempi kuin ennen, mutta se on samalla tarkoittanut merkittävää huononnusta päätöksenteon läpinäkyvyydessä. Kaupungin suurimman yksittäisen toimialan, hyvinvointitoimialan, koko toiminta ja talous on esimerkiksi esitetty neljässä sivussa!

Muutamien yksittäisten ja yleisluontoisten toiminnallisten tavoitteiden lisäksi talousarviokirja sisältää käytännössä vain tiedon tuotoista, menoista ja toimintakatteesta koko hyvinvointitoimialan osalta. Jopa henkilötyövuodet on kirjattu yhtenä lukuna, josta ei käy ilmi mistä vähennetään ja kuinka paljon.

Yhtiöiden tuloskortteja on supistettu huomattavasti aikaisempaan verrattuna. Markkinoilla toimivista yhtiöistä Rakennustekniikasta, Kuntecista ja Arkeasta ei enää esitetä kuin yksi kirjaus liikevoiton tavoitteesta. TVT Asuntojen tuloskortista on jätetty pois mittarit koskien muun muassa oman ja vieraan pääoman tuottotavoitteista, jotka olivat sisällytettyjä viime vuoden talousarviokirjaan.

Tällaisena talousarvio on heikentää vaaleissa valittujen edustajien mahdollisuuksia paneutua niihin suurin kokonaisuuksiin, joista meidän pitäisi kantaa poliittista vastuuta. On meidän valtuutettujen vastuulla vaatia kunnollisia talouslukuja ja tietoa leikkausten vaikutuksista palvelutuotantoon. Ilman niitä ei voi tehdä hyvin perusteltuja päätöksiä. Liian yleisluontoiset kirjaukset taas vaikeuttavat esitysten tekemistä, kun ei ole mahdollista tarkastella miten määrärahat yksityiskohtaisesti jakautuvat.

Hyvin pian on mielestäni myös syytä käynnistää poliittiset keskustelut siitä, miten toimitaan vuoden 2016 osalta. Verojen korottaminen on perustellumpaa kuin vuodelle 2016 hahmotellut erittäin radikaalit leikkaukset.

Esimerkiksi sivistystoimialan osalta toimintakatteen on esitetty pienentyvän vielä 15 miljoonalla suhteessa tähän vuoteen, vaikka täällä on jo nyt tehty todella vaikeita säästöpäätöksiä. Jos jo nyt esitetään 16 päiväkodin ja monen lähikoulun lakkauttamista 1,5 miljoonan säästön takia, niin mitä jää jäljelle kymmenkertaisen säästötavoitteen jälkeen?

 

Kaupunginhallituksen toimialan osalta vasemmistoliiton valtuustoryhmä esittää lisättäväksi kahta kirjausta:

  1. “Selvitetään mahdollisuus alentaa kaupungin työmarkkinatukimenoja lisäämällä kaupungin omaa työllistämistoimintaa. Kaupunki panostaa yhteistyöhön kolmannen sektorin toimijoiden kanssa.“

 

Talousarvioon on varattu 9 miljoonaa euroa lisää työmarkkinatukimenoihin, ja Turun maksama kokonaissumma nousee siten ainakin 24 miljoonaan. Panostamalla pitkäaikaistyöttömien työllistämiseen kaupunki voisi säästää merkittäviä summia jo muutaman vuoden sisällä. Se myös parantaisi ihmisten työkykyä ja hyvinvointia ylläpitävää ja edesauttaisi tulevaisuuden työllistymistä.

Hyvinvointitoimialan mukaan viidensadan työttömän, jotka ovat saaneet työmarkkinatukea yli 300 päivää, työllistäminen korkeimmalla palkkatuella vähintään kuusi kuukautta, tuottaisi Turulle kolmen vuoden ja kahdeksan kuukauden aikana yhteensä melkein neljän ja puolen miljoonan euron nettosäästön. Jos tämä viiden sadan hengen joukko olisivat saaneet työmarkkinatukea jo yli 1000 päivää olisi nettosäästö samalla käytännöllä jo seitsemän ja puoli miljoonaa.

Toinen esityksemme liittyy kiinteistöjen korjauksiin liittyviin vuokrankorotuksiin. Mielestämme on selvitettävä jos näitä lisäkustannuksia voidaan jakaa tasaisemmin kaupungin organisaation sisällä. Koulut ja teatterit kun eivät varsinaisesti voi muuttaa toimitiloistaan pois halvempien vuokrien perään.

Hyvinvointitoimialan osalta ryhmämme kantaa edelleen suurta huolta toisen uudistusohjelman yhteydessä hyväksytyistä leikkauksista, jotka kohdistuivat lastensuojeluun ja vammaispalveluihin. Vammaispalveluiden osalta säästö ei ollut etukäteen valmisteltu, ja nyt joudutaan säästöjä hakemaan ilman selkeää käsitystä siitä, miten niiden aikaansaaminen olisi mahdollista.

Lastensuojelun osalta on tietenkin toivottavaa, että toimintamallien uudistaminen tuottaisi säästöjä. On kuitenkin aivan eri asia leikata määrärahoja kahdella miljoonalla, ennen kuin uusi toimintamalli on olemassa. Siksi esitämme lastensuojeluun kohdistuneen leikkauksen keventämistä 800 000 eurolla.

Kasvatus- ja opetuslautakunnan osalta esitämme, että kunnallisen ja yksityisen päivähoidon välinen suhde pidetään nykytasolla. Vasemmistoliitto haluaa turvata kaikille turkulaisille erityistä tukea tarvitseville lapsille mahdollisuuden olla mukana integroiduissa ryhmissä.

Yksityistämistahtia on kaupunginjohtajan esityksessä nopeutettu viime vuoden talousarvioon verrattuna. Mikäli palveluverkkoselvityksen linjaukset toteutuvat tulee kunnallisen päivähoidon osuus olemaan alhaisemmalla tasolla kuin kuin mitä on asetettu tavoitteeksi vasta vuodelle 2018.

Haluamme myös edelleen keventää sivistystoimeen kohdistuvia säästöjä, niin että varhaiskasvatuksen kunnallisia yksiköitä ei lakkauteta, ammatillisen koulutuksen kaksi uraohjaajaa turvataan, perusopetuksen ryhmäkoot pidetään nykyisellään, avustajien jatko turvataan ja perusopetuksen yksikköjä ei lakkauteta. Sivistystoimen osalta esitämme lisämäärärahaa 3 070 000 euron edestä.

Näiden lisämenojen kattamiseksi on haettava uusia säästökohteita KH:n toimialalta tai miksipä ei Turkuhallin myynnistä.

Vasemmistoliiton Turun valtuustoryhmä vaatii, että huonosta taloudellisesta tilanteesta huolimatta tehdään sekä taloudellisesti että sosiaalisesti kestävää politiikkaa.

 

Täällä tehdyillä päätöksillä on kauaskantoisia vaikutuksia todella monen ihmisen arkeen ja elämään. Jatkuvan säästöpuheen keskellä emme saa unohtaa, että viihtyisät koulut ja päiväkodit, pienet opetusryhmät, lähikirjastot ja nuorisotalot sekä toimivat sosiaali- ja terveyspalvelut, maksavat itsensä takaisin turkulaisten terveytenä ja hyvinvointina.

 

No Comments

    Leave a Reply