Menu
Vaaliteemat

Vad jag har gjort och vad jag vill göra för Åbo

Under den fullmäktigeperiod som gått har jag förutom att vara medlem i stadsfullmäktige även hunnit fungera som ordförande för Vänsterförbundets fullmäktigegruppering, vara medlem i stadsstyrelsen samt i stadsstyrelsens koncernutskott. Under den tid jag verkat inom kommunalpolitiken i Åbo har jag fått en bra uppfattning om hur stadens beslutsfattande fungerar och hurdana problem det lider av. Under den gångna perioden har vi i Vänsterförbundet arbetat för mer resurser till daghemmen och skolorna samt hemvården. Vi har försvarat stadens små daghemsenheter samt röstat mot torgparkeringen och Åbo Energis medverkande i Fennovoima-projektet.
Personligen har jag under den gångna perioden arbetat för att Åbo ska ta i bruk ett system för social kredit. Åbo är den enda stora finländska staden som fortfarande inte erbjuder lån till skälig ränta för låginkomsttagare som inte nödvändigtvis har möjlighet att få kredit annanstans ifrån. Jag har även gjort flera fullmäktigemotioner om att underlätta systemet för ansökande om utkomststöd, samt om att höja gränsen för godtagbar hyra i utkomstödet. Jag har arbetat för fler arbetsutrymmen för konstnärer, en utvidgning av procentprincipen (det innebär att en procent av budgeten för byggprojekt avläggs för anskaffning av konstverk) samt en mer ansvarsfull personalpolitik i de bolag som ägs av Åbo stad.
Under den kommande perioden vill jag speciellt arbeta för mer jämlikhet inom dagvården och utbildningen. Åbo stad bör även i fortsättningen trygga en subjektiv rätt till dagvård för alla barn. Vi behöver fler kommunala dagvårdsplatser och hålla fast vid att gruppstorlekarna inte utökas. Åbo stad behöver även ett program för att öka jämlikheten inom utbildningen. Den segregation som skapats genom en brist på förmånliga hyresbostäder har lett till att klyftorna mellan skolorna ökat och många elever i Åbo inleder sin skolgång i en annan skola än sin egen närskola. Åbo bör göra politik för att medvetet motverka denna utveckling, genom att speciellt stöda skolor i utmanande områden och slopa inträdesproven till specialklasser.
Jag vill även arbeta för att Åbo ska vara känt som Finlands främsta kulturstad. Åbo har ett mycket rikt kulturliv såväl ifråga om dockteater, litteratur, musik som bildkonst och dessutom erbjuder Konstakademin även högskoleutbildning inom flera olika kulturbranscher. Evenemang som H2Ö, Turku Modern och Ilmiö lockar nya besökare till staden och skapar forum för lokala förmågor att uppträda. Trots detta kunde staden göra mycket mera för att stöda kulturlivet och de konstnärer som verkar i staden. Procentprincipen, enligt vilken en procent av budgeten för nya byggnadsprojekt ska avses för införskaffningar av konst, bör utvidgas till att gälla även privata byggnadsprojekt, enligt den modell som använts bl.a. i Helsingfors och Joensuu. Staden bör även satsa på att det finns tillräckligt med arbetsutrymmen för konstnärer samt att man höjer nivån på de understöd som betalas till kulturföreningar och fria konstnärsgrupper.

Jag vill även fortsätta arbeta för välfungerande social- och hälsovårdstjänster i Åbo. Vänsterförbundets målsättning är att helt avskaffa avgifterna för besök på hälsovårdscentralerna. Vi kommer att arbeta för att stärka den offentliga sektorn och minskade serviceavgifter inom social- och hälsovården både på kommunal och nationell nivå. Den sote-modell regeringen förespråkar kommer att leda till att en allt större andel av offentliga skattemedel används för privata företags vinster samtidigt som serviceavgifterna höjs. Det är inte rätt väg för välfärdsstaten Finland.