Menu
Blogi

Valtuustopuheenvuoro sivistystoimen palveluverkosta

Arvoisa puheenjohtaja,

hyvät valtuutetut ja kokouksen seuraajat

 

Ensin muutama sana tästä prosessista. Sivistystoimen palveluverkkoselvitys on valitettavasti hyvä esimerkki siitä, miten ei pidä hoitaa asioita, joilla on todella suurta merkitystä hyvin monelle kuntalaiselle.

 

Farssi alkoi jo elokuussa toisen uudistusohjelman hyväksymisen yhteydessä. Hyvin nopeasti kävi ilmi, että sopimusryhmät olivat eri mieltä siitä, mistä olivat silloin päättäneet. Vaikka vastaavia tilanteita on ollut aikaisemminkin, oli epäselvyyksillä tällä kertaa iso vaikutus valmisteluun. Kyseessä on U2 säästöohjelman pohjaesityksessä ollut kirjaus 500 kunnallisen päivähoitopaikan siirtämisestä yksityisille, joka osana pohjaa hyväksyttiin. Tämän lisäksi hyväksyttiin kirjaus siitä, että kouluverkosta päätetään kokonaisuutena erillisen valmistelun perusteella marraskuun 2014 loppuun mennessä siten, että lähipalvelulupaus pienimmille koululaisille huomioidaan.

 

Joidenkin ryhmien mielestä tämä kirjaus kumosi kirjauksen päivähoitopaikkojen yksityistämisestä, kun toiset olivat sitä mieltä että molemmista kirjauksista oli tehty päätös. Sen sijaan, että tätä epäselvyyttä olisi lähdetty heti selvittämään, aloittivat virkamiehet palveluverkon valmistelun näiden molempien linjausten pohjalta. Lopputuloksena valmistelu tehtiin sellaisten linjausten pohjalta, johon ryhmät eivät ole poliittisesti sitoutuneet.Tämän lisäksi valmistelun ensimmäisessä vaiheessa ei kuultu kuntalaisia lainkaan, eikä asianosaisia lautakuntia. Ja tämä siitä huolimatta, että ensimmäiset esitykset useamman lähikoulun ja kunnallisen päivähoitoyksikön lakkauttamisesta olisivat tarkoittaneet hyvin suuria muutoksia monien satojen turkulaisten lapsiperheiden arkeen.

 

On aivan turhaa panostaa erillisiin osallisuushankkeisiin, jos tällaisia isoja ihmisten elämään  vaikuttavia päätöskokonaisuuksia hoidetaan tällaisella tavalla. Kun isoja palveluverkkomuutoksia suunnitellaan, pitää niin päättäjiä kuin kuntalaisia ottaa mukaan valmisteluun ja siihen varata riittävästi aikaa. Kiireessä tehdyn ja puutteellisen valmistelun seurauksena lapsiperheet joutuvat nyt taas kerran osoittamaan mieltään ja vetoamaan päättäjiin omien elintärkeiden lähipalveluiden puolesta. Jatkuvan myllerryksen ja epävarmuuden sijaan Turun tulisi tarjota vakaata päivähoitopalvelua, jossa muutokset sovitaan etukäteen, niin että ne ovat hyvissä ajoin niin lasten, vanhempien kuin työntekijöidenkin tiedossa.

 

Vasemmistoliiton näkemyksen mukaan päivähoitoverkkoa ei voida asettaa jatkuvien säästöpaineiden ja muutosten myllerrykseen. Päivähoitoverkkoa käsiteltiin edellisen kerran tämän vuoden alussa ja tämän päätösesityksen mukaan palveluverkkolinjaukset tullaan arvioimaan uudestaan jo ensi vuonna, kun varhaiskasvatuksen järjestämiseen liittyvät lakimuutokset ovat selvillä. On täysin kestämätöntä ja järjetöntä arvioida palveluverkkoa joka vuosi, ja se luo myös jatkuvan epävarmuuden tilan niin kaupungin työntekijöille kuin vanhemmille. Meidän näkemyksemme mukaan tämänpäiväisen päätöksen myötä tulisi nyt takaa työrauha päiväkodeille ja kouluille, eikä lakkautuksiin palata enää tämän valtuustokauden aikana. Jos me jotain tiedetään päivähoitopalveluiden kehityksestä tulevaisuudessa niin se on, että tarve tulee kasvamaan.

 

Sitten vielä muutama sana varsinaisesta päätösesityksestä.

 

Haluan tässä kiittää kaikkia niitä vanhempia ja kuntalaisia jotka ovat lähettäneet palautetta ja olleet aktiivisia tähän asiaan liittyen. Heidän aktiivisuutensa on tuottanut tulosta, jonka ansiota lähikoulut ja osan päiväkodeista saadaan säilytettyä. Ensimmäiseen esitykseen verrattuna tämä esitys on huomattavasti parempi. Itse osasin kuitenkin epäillä, että lopputulos olisi juuri tällainen, että suurin osa kouluista säilytetään mutta suurin osa esityksistä päivähoidon yksityistämisestä toteutetaan. Tilanteessa, jossa Turussa on hoitopaikoista pulaa, ei vasemmistoliiton valtuustoryhmän näkemyksen mukaan ole perusteltua luopua yhdestäkään kunnallisesta päivähoitoyksiköstä. Tämän esityksen mukaan lakkautuslistalla on edelleen on kahdeksan päivähoitoyksikköä.

 

Vasemmistoliiton Turun valtuustoryhmä haluaa säilyttää myös Jagellonicankadun, Ahvenanmaankadun, Lanatien, Koukkarinkatu 6:n, Ymmyrsuonkadun, Inspehtorinkadun, Paavinkadun sekä Paltankadun nykyisessä muodossaan. Tiloista ei luovuta eikä toimintaa yksityistetä, vaan yksiköt pidetään kaupungin oman päivähoidon käytössä. Jos yksiköitä joudutaan korjaamaan tai korvaamaan huonokuntoisuuden tai tilanpuutteen takia, tulee ryhmät pitää yhtenäisinä, jotta vaikutus lapsiin ja ryhmiin on mahdollisimman pieni.

 

Erittäin ongelmallista on myös, että mitään parempia selvityksiä ei ole saatu siitä, miten arvioitu kustannussäästö yksityistämisestä on laskettu. Tämä nyt käytetty laskentatapa on aivan liian alkeellinen poliittisen päätöksen pohjaksi. Arvioitu 500 000 euron säästö yksityistämisestä on saatu vertailemalla kunnallisen päivähoidon ja palvelusetelillä tuotetun päivähoidon keskimääräisiä kustannuksia ja kertomalla erotus 209 paikalla. Tarkastuslautakunnan viime vuonna tekemässä raportissa päivähoidon kustannuksista todetaan selvästi, että lukujen vertaaminen tällä tavalla on hyvin haasteellista. Palveluverkkoselvityksessäkin todetaan, että varovaisuusperiaatetta tulisi noudattaa. Siitä huolimatta, että on tiedossa, että keskimääräisinä lasketut kustannukset eivät kunnallisen päivähoidon ja palvelusetelin osalta ole keskenään vertailukelpoisia, on tässä toimittu juuri niin. Missään ei ole avattu mitä näihin hintoihin sisältyy, eikä huomioitu se vastuu mikä kunnalla on lapsista, joilla on erityistarpeita. Kuten kuusikkokuntavertailustakin käy ilmi, on erityistä tukea tarvitsevien lasten osuus Turussa muita isoja kuntia korkeammalla tasolla.

 

Kun esimerkiksi sosialidemokraatit perustelevat tätä päätöstä sillä, että on “pakko säästää”, tulisi siis heidänkin ottaa huomioon, että mitään takeita tämän säästön toteutumisesta tai sen suuruudesta ei ole. Ainoa asia, mikä varmuudella voidaan laskea, on säästöt vuokratiloista luopumisesta, joka sivistystoimen osalta tuottaa säästöä vain 100 000 euroa vuodessa. Kiinteistötoimialankin puolella on mahdollista hakea 2,25 miljoonan säästöt muualta, kuin pienten lasten päiväkoteja lakkauttamisella. Mahdollisuutta hakea säästöjä muualta osoittaa myös se, että poliittisten päätösten seurauksena koko palveluverkon säästötavoitetta on kevennetty yli kuusi miljoonaa alkuperäisestä esityksestä. Tällaisessa muodossa esityksen tavoitteena on pikemminkin yksityistää kuin säästää. Se on niin lasten kuin perheiden kannalta todella rajua politiikkaa. Yksityistäminen siirtää päivähoidon taloudellisia kustannuksia perheille. Kun yksityiset päivähoitoyksiköt voivat valita asiakkaansa, säilyy vastuu päivähoidon takaamisesta kaikille sekä vastuu erityistä tukea tarvitsevista lapsista kunnalla. Jos yksityisille tuottajille syntyy liian vahva asema päivähoidon tuottajana, on hintatason nousu todennäköisesti edessä. Kunnalle on siksi edullista huolehtia, ettei yksityisille synny markkina-asemaa, joka mahdollista hintatason nostamisen. Tämän lisäksi missään ei ole avattu sitä, miten päivähoidon yksityistäminen esimerkiksi vaikuttaa lastensuojeluun ja miten eri toimijoiden yhteistyötä voidaan järjestää.

 

Lopuksi vasemmistoliiton Turun valtuustoryhmä ei myöskään pidä järkevänä lykätä Yli-Maarian koulun ja päiväkodin rakentamista. Tilanteessa, jossa lainaa investointeihin on halpaa ja työttömyys korkeaa, tulisi seurata isojen kaupunkien kuten Tampereen ja Vantaan esimerkkiä ja panostaa rakennusinvestointeihin. Omien koulujen ja päiväkotien kunnossapitäminen sekä lisärakentaminen ovat kunnalle turvallisia investointeja, joihin kannattaa matalasuhdanteessa ryhtyä.

 

Tähän viitaten teen seuraavanlaisen muutosesityksen:

 

Kaupunginvaltuusto päättää, että Betaniankadun, Jagellonicankadun, Ahvenanmaankadun, Rehtorinpellonkadun, Lanatien, Koukkarinkatu 6:n, Kotkankadun, Ymmyrsuonkadun, Ritzinkujan, Emmauksenkadun, Inspehtorinkadun, Paavinkadun, Lautturinkadun, Paltankadun ja Rätiälänkadun päiväkotien sekä Moikoisten päivähoitoyksikön Honkaistentien parakkien toimintaa jatketaan nykyisessä muodossaan. Tiloista ei luovuta eikä toimintaa yksityistetä, vaan yksiköt pidetään kaupungin oman päivähoidon käytössä. Jos yksiköitä joudutaan korjaamaan tai korvaamaan huonokuntoisuuden takia, tulee ryhmät pitää yhtenäisinä, jotta vaikutus lapsiin ja ryhmiin on mahdollisimman pieni ja toiminnalle osoittaa korvaavat tilat.

 

Kaupunginvaltuusto päättää myös, että Kähärin, Kerttulin, Uittamon ja Kohmon kouluyksiköiden osalta toiminta jatkuu nykyisessä muodossaan eikä Yli-Maarian koulun ja päiväkodin rakentamista lykätä, vaan aiempi päätös pidetään voimassa (hanke valmis 2017).

 

Lisäksi kaupunginvaltuusto päättää, että päiväkodeille ja kouluille annetaan nyt työrauha, eikä lakkautuksiin palata tämän valtuustokauden aikana.

No Comments

    Leave a Reply