Menu
Blogi

Ryhmäpuheenvuoro Turun kaupungin vuoden 2016 talousarviosta

Arvoisa puheenjohtaja,

Hyvät valtuutetut

 

Talousarvioesityksessä ensi vuodelle sekä sopimusryhmien välisessä budjettisovussa on vasemmistoliiton näkökulmasta sekä hyvää että huonoa. Yleisesti ottaen ovat taloudelliset raamit edelleen hyvin tiukat, mikä vaikuttaa niin henkilöstön hyvinvointiin ja työssä jaksamiseen kuin kuntalaisten saamien palveluiden laatuun. Tiukka tavoite henkilöstötyövuosien vähentämisestä edelleen vaikeuttaa palveluiden järjestämistä ja vaikuttaa suoraan töissä olevien kuormitukseen.

 

Tulevien vuosien osalta kannamme erityistä huolta lasten ja nuorten palveluista. Vaikka istuva hallitus ei suunnittele suoria leikkauksia kuntien valtionosuuksiin, tarkoittaa esimerkiksi valtionosuuksien indeksijäädytykset joka tapauksessa, että on entistä vähemmän rahaa palveluiden järjestämiseen. Vaarana on, että kunnissa kohdistetaan säästöt varhaiskasvatukseen ja opetukseen, missä on vähemmän normeja ohjaamassa kuin esimerkiksi sosiaali- ja terveyspuolella. Tämän lisäksi hallitus on tekemässä todella merkittäviä rajauksia ja muutoksia hyvinvointipalveluihin. Subjektiivisen päivähoito-oikeuden rajaaminen puolipäiväiseksi tiettyjen lasten ja perheiden kohdalla sekä aamu- ja iltapäivätoiminnan maksujen kaksinkertaistaminen ovat hyviä esimerkkejä tästä hyvin haitallisesta politiikasta. Tätä kehitystä vasten on äärimmäisen tärkeää, että kunnissa käydään poliittista keskustelua ja tehdään selkeitä arvovalintoja sen suhteen, miten lasten ja nuorten palveluja aiotaan jatkossa järjestää.

 

Vasemmistoliiton mielestä ”Aluetoiminta ja lähiöiden kehittäminen” olisi nostettava yhdeksi Turun kaupungin kärkihankkeeksi. Meidän näkemys on, että kaupungin kärkihankkeita on määriteltävä myös asukkaiden tarpeista lähtien. Kuten tässä salissa monesti on todettu, on kaupunginosien eriytyminen Turun keskeisiä poliittisia ongelmia. Tämän syksyn aikana on monista kaupunginosista myös kantautunut viestejä tyytymättömyydestä asukkaiden nykyisiin vaikutusmahdollisuuksiin. Olemassa olevien kaupunginosien kehittämisen nostaminen uusien kaavoituskohteiden rinnalle kärkihankkeeksi olisi myös tärkeä signaali kaupungilta siitä, että niin palveluiden kuin vaikutusmahdollisuuksien parantaminen myös on keskeinen tavoite kaupungille.

 

Erityisesti toivomme lisäpanostuksia Pansio-Pernon alueelle. Tässä suhteessa on myönteistä, että budjettisovussa on linjaus juuri tämän alueen suunnitelmallisesta kehittämisestä. Vasemmistoliiton valtuustoryhmä haluaa kuitenkin painottaa, että kehittäminen ei voi tarkoittaa vain muutamia järjestettyjä tapahtumia tai esimerkiksi kunnallisinfraan panostamista. Esimerkiksi Pansion yläkoulun rakentaminen sekä lapsille ja nuorille suunnattuun ohjatun toiminnan lisääminen olisivat hyviä tapoja konkreettisesti parantaa alueen palveluita.

 

Sivistystoimen osalta on hyvä, että sopimusryhmät ovat päätyneet ratkaisuun, jossa ryhmäkokoja ei kasvateta. Erittäin tärkeää on myös, että talousarvio ensi vuoden osalta on mitoitettu niin, että vielä voimassa olevaa varhaiskasvatuslakia noudatetaan. Mitoituslinjaus on tässä tilanteessa nähtävä torjuntavoittona, mutta kirjaus subjektiivisen päivähoito-oikeuden tulevaisuudesta jättää tilanteen tulevaisuuden osalta hyvin epäselväksi. Ellei hallitus päätyy perumaan näitäkin epäoikeudenmukaisia esityksiä, on odotettavissa, että varhaiskasvatuksen heikennykset menevät läpi. Siinä tapauksessa valtuusto on tänään siirtänyt päätösvallan kaupunginhallitukselle. Näin merkittävässä kysymyksessä päätökset tulisi meidän näkemyksen mukaan tehdä valtuustossa.

 

Sivistystoimen osalta olemme kuitenkin edelleen huolissamme niin ammatillisen koulutuksen kuin varhaiskasvatuksen resurssien riittävyydestä. Varhaiskasvatuksen osalta ei ole määrärahoissa huomioitu kysynnän kasvu. Myös kouluruokailuun kohdistetut säästötoimet ovat herättäneet paljon huolia ja protesteja kuntalaisten keskuudessa. Teemme siksi esityksiä resurssien lisäämiseksi varhaiskasvatukseen, perusopetukseen ja ammatilliseen koulutukseen.

 

Suhtaudumme myönteisesti budjettisovussa tehtyihin linjauksiin maahanmuuton resurssien lisäämisestä sekä valmistavan opetuksen jatkamisesta vuoden jälkeen jos on tarvetta. On myös hienoa, että Turussa tulevaisuudessa turvataan paperittomien lasten ja raskaana olevien naisten oikeutta terveydenhuoltopalveluihin. Myös sovittu lisämääräraha työllistämispalveluihin on vasemmistoliiton esityksen mukainen.

 

Vasemmistoliiton valtuustoryhmän toinen iso huolenaihe liittyy kuitenkin sosiaali- ja terveyspalveluihin. Tässä talousarviossa sosiaali- ja terveyspalveluita on taas alibudjetoitu. Selkein ja räikein esimerkki tästä on sairaanhoitopiirin maksuosuus. Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin talousarviossa ja sosiaali- ja terveyslautakunnan talousarvioesityksessä on 4,7 miljoonan erotus mitä tulee arvioon kaupungin maksuosuudesta. Kaupunki on siis budjetoinut 4,7 miljoonaa vähemmän sairaanhoitopiirin maksuosuuteen, kuin mitä sairaanhoitopiiri itse arvioi sen olevan. Tätä perustellaan paineen luomisella sairaanhoitopiirin suuntaan, mutta samalla se on tietoista alibudjetointia, mikä vaikeuttaa palveluiden tuottamista ja johtaa jatkuviin talousarvion ylityksiin ja ylitysuhkiin. Esitämme siksi sosiaali- ja terveystoimen määrärahoihin korotuksen.

 

Vasemmistoliitto ei myöskään kannata terveyskeskusten tai kotihoidon palveluiden ulkoistamista. Palveluiden tuottaminen julkisina on niin taloudellisesti kuin laadullisesti kannattavaa. Vasemmistoliitto edellyttää myös nykyistä parempaa tietoa yksityisesti tuotettujen palveluiden kustannuksista, erityisesti kun tehdään vertailuja kunnan omaan tuotantoon. Palveluiden kustannuksia vertailessa on avattava tarkkaan, minkälaisista palveluista on kyse. Siksi tulemme esittämään tekstimuutoksia, joiden mukaan ulkoistamisiin ei ryhdytä.

 

Henkilökohtaisesti olen tyytyväinen siihen, että budjettineuvotteluissa Turussa nyt ensimmäistä kertaa tällä kaudella päädyttiin ratkaisuun, jossa määrärahalisäyksiä tehdään. Tämä on osoitus siitä, että näinkin on mahdollista toimia, vaikka esimerkiksi vasemmistoliiton aikaisempina vuosina tehdyille ehdotuksille on vastattu että ”ei käy koska ei voi”. Suurimpia heikennyksiä torjuttiin mutta yleinen linja säilyy valitettavan tiukkana. Myös kirjaus subjektiivisesta päivähoito-oikeudesta tarkoittaa, että tähän erittäin tärkeään kysymykseen vielä tullaan palaamaan.

 

Töitä riittää toisin sanoen edelleen.