Menu

Tietosuojaseloste

Suhtaudumme henkilötietojen käsittelyyn vakavasti. Pidämme tietosi turvassa. Meille kertyvät henkilötiedot liittyvät Li Anderssonin ehdokkuuden ja kampanjan tukemiseen niissä vaaleissa, joissa koko maa on vaalipiiri. Tarvitsemme yhteystietojasi, jotta voimme kertoa sinulle kampanjan etenemisestä ja tarjota mahdollisuuksia osallistua kampanjatyöhön. 

1. Rekisterinpitäjä ja henkilörekisterin yhteyshenkilö 

Rekisterinpitäjä: Meidän Aikamme ry 

Osoite: Lintulahdenkatu 10, 3. krs., 00500 HELSINKI 

Sähköposti: anna.makipaa@vasemmistoliitto.fi 

Yhteyshenkilö / tietosuojavastaava: Anna Mäkipää 

2. Henkilörekisterin nimi 

Li Andessonin tukijat -henkilörekisteri 

3. Tietojen käyttötarkoitus ja käsittelyperuste 

Henkilörekisterin käyttötarkoitus on viestiä rekisteröityjen kanssa Meidän Aikamme ry:n ja Li Andessonin tukiryhmän toiminnasta. Viestintä tapahtuu sähköpostilla ja sähköisillä uutiskirjeillä, jotka voivat sisältää viestintää sekä markkinointimateriaalia. 

Tietojen käsittelyn ensisijainen oikeusperuste on rekisteröidyn suostumus [TSA 6.1(a) sekä TSA 9.2(a, b ja d)] ja rekisterinpitäjän lakisääteinen velvollisuus [TSA 6.1(c)]. 

4. Tietojen käsittelyaika 

Tietoja käsitellään 30.6.2024 saakka. Tämän jälkeen tiedot poistetaan. 

5. Henkilörekisterin tietosisältö 

Henkilörekisteriin kerätään seuraavia tietotyyppejä: 

 • etunimi ja sukunimi
 • sähköpostiosoite 
 • puhelinnumero 
 • asuinkunta 
 • postinumero 
 • millä tavoilla rekisteröity on halukas tukemaan toimintaa 
 • viestien saamista ja kieltämistä koskevat tiedot 

6. Henkilörekisterin tietolähteet 

Henkilörekisteriin kerätään tietoja rekisteröidyiltä itseltään näiden ilmoittautuessa Li Anderssonin vaalikampanjan tukijoiksi ja lisäinformaation tilaajiksi. Tietoja kerätään sähköisesti. 

7. Tietojen tavanomaisluovutukset ja siirrot 

 • Jäsenelle itselleen 
 • Oman alueen kampanjaryhmän vetäjälle 
 • Vasemmistoliiton ja sen jäsenyhdistysten sähköiseen ja paperiseen viestintään ja kampanjointiin. Sähköistä viestintää ja kampanjointia suoritetaan Action Network -palvelun kautta.

Henkilötietoja ei luovuteta yllä olevan listan ulkopuolisille, paitsi milloin rekisterinpitäjän lakisääteisten velvoitteiden noudattaminen tätä edellyttää. 

Henkilötietoja ei siirretä niiden käsittelyä varten Euroopan talousalueen ulkopuolelle. 

8. Henkilötietojen käsittelijät 

Henkilötietoja käsittelevät ainoastaan Vasemmistoliitto rp:n työntekijät tai muut rekisterinpitäjän siihen nimenomaisesti valtuuttamat henkilöt. Tietojen käsittely on aina tarkoituksenmukaista ja oikeusperusteista. 

9. Henkilötietojen käsittelyn turvallisuus 

Henkilötietojen käsittelyn turvallisuus on pyritty varmistamaan arvioituun riskitasoon nähden tarkoituksenmukaisella tavalla: 

 • Tietojen luottamuksellisuus on turvattu salatulla tietoliikenteellä. 
 • Palveluiden käytettävyys ja vikasietoisuus on varmistettu joko rekisterinpitäjän omin teknisin toimenpitein tai edellyttämällä käytettävältä palveluntarjoajalta riittävää häiriöttömyyttä, sekä huolehtimalla ohjelmistojen ylläpidosta säännöllisesti. 
 • Käsittelyssä käytettäviä järjestelmiä, sovelluksia ja palveluja hankittaessa huomioidaan tietosuoja jo hankintaprosessissa. 
 • Rekisterin muokkaaminen ja pääsy rekisterin tietoihin estetään teknisesti muilta kuin edellä määritellyiltä tietojen käsittelyyn oikeutetuilta henkilöiltä. Oikeutetut henkilöt tunnistetaan asianmukaisella pääsynvalvonnalla. 

10. Rekisteröidyn oikeudet 

Henkilöllä on oikeus tietosuoja-asetuksen mukaisesti omasta pyynnöstään saada tiedot, joita hänestä on tallennettu rekisteriin. Tietoja voi tarvittaessa pyytää rekisterinpitäjän yhteyshenkilöltä. 

Henkilöllä on oikeus tietosuoja-asetuksen mukaisesti vaatia häntä koskevien virheellisten tietojen oikaisua tai puutteellisten tietojen täydentämistä. Oikaisua voi tarvittaessa pyytää rekisterinpitäjän yhteyshenkilöltä. 

Henkilöllä on oikeus tietosuoja-asetuksen mukaisesti kieltää henkilötietojen käsittely tai rajoittaa niiden käsittelyä ja vaatia rekisteriin tallennettujen henkilötietojen poistoa. Mikäli henkilö rajoittaa tai vastustaa käsittelyä tai kieltää käsittelyn tavalla, jotka yhdistys katsoo käsittelyn tarkoitus huomioiden välttämättömäksi, katsotaan henkilön peruneen suostumuksensa tietojen käsittelyyn ja vaativan tietojen poistoa. 

Jos rekisteröity katsoo, että häntä koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan tietosuoja-asetusta, hänellä on oikeus tehdä valitus kansalliselle valvontaviranomaiselle joko vakituisessa asuin- tai työskentelyvaltiossaan, tai siinä jäsenvaltiossa, jossa rikkominen on tapahtunut. Kyseinen valtio on Suomi, jos rekisteröity katsoo, että rikkomuksen tekijä on yhdistys. Tämä oikeus ei rajoita rekisteröidyn oikeuksia muihin lain suomiin suojakeinoihin. 

Tietosuoja-asetuksen valvontaviranomaisena Suomessa toimii tietosuojavaltuutettu.

Kohdennettu markkinointi 

Sivuilla vierailun perusteella saatamme tehdä kohdennettua mainontaa seuraavissa palveluissa: 

 • Facebook 
 • Instagram 
 • Google 
 • YouTube 

11. Yhteydenotot 

Kaikki tätä selostetta koskevat yhteydenotot ja pyynnöt tulee esittää kirjallisesti tai henkilökohtaisesti kohdassa kaksi (2) nimetylle yhteyshenkilölle.