Li Andersson http://liandersson.fi Vasemmistoliiton puheenjohtaja Li Andersson Tue, 13 Mar 2018 18:58:44 +0000 en-US hourly 1 Keskeisemmät epäkohdat – Miksi hallituksen sote-esitys edelleen ontuu? http://liandersson.fi/keskeisemmat-epakohdat-miksi-hallituksen-sote-esitys-edelleen-ontuu/ Tue, 13 Mar 2018 18:58:44 +0000 http://liandersson.fi/?p=2361 Blogi on toinen osa kolmen kirjoituksen sarjassa sote-uudistuksesta

Tavoite palveluiden yhteensovittamisestaei toteudu

 

Palveluiden yhteensovittamisella, eli integraatiolla tarkoitetaan saumattomia hoitoketjuja. Kun vastuu koko palveluketjusta on samalla järjestäjällä, paranee tiedonkulku ja ammattilaisten mahdollisuudet tehdä yhteistyötä, eikä potilaan tarvitse siirtyä jonosta ja toimipisteestä toiseen. Palveluiden järjestäjät eivät silloin myöskään voi yrittää siirtää kustannuksia eteenpäin toiselle organisaatiolle. Integraatio toteutuu parhaiten siirtämällä vastuu koko palveluketjusta yhdelle taholle. Hallituksen malli ei tätä kuitenkaan tee.

 

Hallituksen malli hajauttaa vastuun palveluketjusta entistä useammalle toimijalle

 

Jatkossa perustason palvelut eli käytännössä terveyskeskuspalveluita tuottaisi niin maakunta kuin yksityiset palveluntuottajat. Maakunta voisi myös yhtiöittää osan palveluistaan ja perustaa yhtiömuotoisen sosiaali- ja terveyskeskuksen. Maakunta kilpailisi toisin sanoen yksityisten pörriäisten rinnalla peruspalveluiden tarjoamisessa ja veroeurojen käytöstä. Näissä sote-keskuksissa olisi tarjolla perusterveydenhuollon palveluita sekä sosiaalihuollon neuvontaa ja ohjausta. Asiakas voisi vaihtaa sote-keskusta aina puolen vuoden välein.

 

Maakunnan liikelaitos vastaisi jatkossa erikoissairaanhoidosta ja päivystyksestä sekä pääosin sosiaalihuollosta. Maakunnille tulee kuitenkin lakisääteinen velvoite tarjota asiakasseteliä muun muassa seuraavissa palveluissa: kotipalvelu, kotihoito, asumispalvelut, tietyt sosiaalisen kuntoutuksen toimenpiteet, kotisairaanhoito lukuun ottamatta kotisairaalahoitoa sekä vammaisten henkilöiden työtoiminta. Lakiesityksen mukaan maakunnalle tulee velvoite ottaa asiakasseteli käyttöön myös muissa palveluissa jos ei potilas saa hoitoa hoitotakuun määräämässä ajassa. Tämän lisäksi maakunta VOI ottaa käyttöönsä asiakassetelin paljon esitettyä laajemmin, muun muassa erikoissairaanhoidon polikliinisesti toteutettavissa kirurgisissa toimenpiteissä ja kiireettömässä leikkaustoiminnassa.

 

Tämän lisäksi maakunnille tulee velvoite ottaa käyttöön henkilökohtainen budjetti vammais- ja vanhuspalveluissa. Käytännössä se tarkoittaa, että maakunta määrittelee budjetin suuruuden ja asiakas valitsee sitten omat palvelutuottajansa ja palvelunsa.  

 

Vastuu palveluketjuista sirpaloitetaan maakunnittain julkiselle sekä lukuisille yksityisille toimijoille. Sote-keskuksista tulee nykymallia suppeampia terveyskeskuksia, joissa ei ole tarjolla kuin perusterveydenhuollon palveluita. Jos potilas tarvitsee sosiaalityön palveluita tai erikoissairaanhoitoa on hänen siirryttävä maakunnan liikelaitokseen, jossa sitten palvelutarpeesta riippuen voi vielä saada asiakassetelin, jota varten pitää vielä siirtyä seuraavalla palveluntuottajalle.

 

Pompottelu jonosta ja palveluntarjoajalta toiseen lisääntyy nykyisestä. Hyvä esimerkki esitetyn mallin järjettömyydestä on, että maakunnille tulee velvoite paikata yksityisten firmojen sote-keskusten sosiaalityön puutteita  luomalla liikkuvia sosiaalihuollon tiimejä, joiden pitää kiertää yksityisestä sote-keskuksesta toiseen. Kukaan ei tiedä miten tällainen yhteistyömalli käytännössä toteutuu?

 

Paljon palveluita tarvitsevien osalta malli tarkoittaa sitä, että hoito jatkossakin olisi julkisen tahon järjestämää. Yksityisille sote-keskuksille tulee mahdollisuus ja velvoite siirtää paljon hoitoa tarvitsevat eteenpäin maakunnille.

 

Integraatioajatuksesta ei hallituksen esityksessä ole jäljellä kun yleisesti muotoillut velvoitteet maakunnille “vastata kokonaisuudesta”. Mitä tämän vastuun kantaminen käytännössä tarkoittaisi monimutkaisessa monituottajarakenteessa ei käy ilmi hallituksen esityksestä. Tietojärjestelmien yhdenmukaistaminen on sekä kallis että aikaa vievä prosessi, eivätkä ne tule olemaan valmiina paikkaamaan monituottajamalliin siirtymiseen aiheuttamaa sekaannusta.

 

Tavoite kustannussäästöistä ei toteudu

 

Hallituksen sote-malli ei tule toteuttamaan kustannuskehityksen kolmen miljardin euron säästötavoitetta vuoteen 2029 mennessä. Se johtuu seuraavista seikoista.

 

  1. Hallituksen mallista puuttuu keskeisin elementti, jolla kustannuksia piti hillitä: integraatio. Malli hajauttaa vastuun palveluketjun kokonaisuudesta entistä useammalle palveluntuottajalle, ja järjestämis- sekä tuottamisvastuu erotetaan toisistaan. Tämä lisää byrokratiaa.

 

Lisäksi hallituksen sote-malli sisältää useita kustannuksia lisääviä elementtejä.

 

  1. Markkinat keskittyvät ja kilpailua ei tule

 

Suomen sosiaali- ja terveydenhuollon markkinat ovat jo tällä hetkellä vahvasti keskittyneet neljälle suurelle yritykselle. Hallituksen lakiesityksessä todetaan, että terveydenhuollossa yksityinen toiminta on keskittynyt suuriin yrityksiin: “Suomessa sosiaali- ja terveydenhuollon yksityinen tuotanto on keskittynyt neljälle suurelle yritykselle. Lääkäriasema- ja yksityislääkäritoiminnassa 13-14 suurimman yrityksen markkinaosuus oli 50-60 prosenttia.“

 

Kun sote-markkinat avataan, on erittäin suuri todennäköisyys, että markkinat keskittyvät muutamalle vahvalle yksityiselle konsernille. Silloin syntyy alueellisiin yksityisiin monopoleihin pohjautuva järjestelmä, eikä suinkaan kilpailua. Todennäköisyyttä tälle lisää se, että yksityisissä sote-keskuksissa lain mukaan on tarjottava melko laaja kirjo terveydenhuollon palveluita ja, että yksityiselle sote-bisnekselle olisi lailla asetettuja velvoitteita yritysten taloudellisesta kantokyvystä. Siksion syytä olettaa, että jo valmiiksi vahvat terveydenhuollon firmat saisivat erittäin vahvan jalansijan markkinoiden avautuessa ja pahimmillaan alueellisesti määrävän markkina-aseman.

 

Sosiaalihuollon puolella pitää myös huomioida se, että alalla toimii hyvin paljon pieniä yrityksiä, joiden liiketoimintamalli ei perustu asiakkaista kilpailemiseen markkinatilanteessa, jonka sote-esitys toteutuessaan loisi. 60 prosenttia sosiaalipalveluyrityksistä myy tällä hetkellä  koko palvelutuotantonsa kunnille ja kuntayhtymille. Hallituksen esityksessä todetaan, että “alalla on siten paljon toimijoita, joiden asiakashankinta on perustunut julkiseen tarjouskilpailuun eikä suoraan kuluttajille markkinointiin. Lisäksi toimijat ovat useimmiten olleet sidoksissa yhteen kuntaan tai kuntayhtymään”.   

  1. Yksityisille sote-keskuksille tulee kannustimet siirtää vastuu kalliista hoidosta julkiselle

 

Koska yksityiset sote-keskukset vastaavat vain perusterveydenhuollon palveluista, syntyy tuottajille selkeä kannustin ja myös mahdollisuus siirtää kallista hoitoa tarvitsevat potilaat eteenpäin maakunnan hoidettavaksi. Hallituksen lakiesityksessä todetaan:

 

“Käytännössä asiakas ohjattaisiin liikelaitokseen aina, kun hänellä olisi sosiaalihuollon palvelutarvetta tai paljon erilaisia sosiaali- ja terveydenhuollon palvelutarpeita, jotka edellyttävät laaja-alaista yhteensovittamista. Jos suoran valinnan palveluntuottaja arvioisi, että asiakkaalla on tarve maakunnan liikelaitoksen tuotantovastuulla olevaan erikoissairaanhoidon palveluun, tulisi suoran valinnan palveluntuottajan palveluksessa olevan lääkärin laatia asiakkaalle lähete, jonka perusteella maakunnan liikelaitos arvioisi asiakkaan palvelutarpeen ja päättäisi asiakkaalle annettavista palveluista.”

 

Yksityisillle palveluntuottajille kaavailtu korvausmalli perustuu niin sanottuun kapitaatiokorvaukseen. Se on jokaisesta listautuneesta asiakkaasta maksettu korvaus, jossa on huomioitu kyseiseen henkilöön liittyvät tekijät, kuten ikä ja mahdolliset pitkäaikaissairaudet.

 

Korvausmallissa on kaksi ongelmaa. Ensinnäkin kapitaatiokorvaus sisältää aina kannustimen alihoitoon. Kun korvaus maksetaan jokaisesta listautuneesta asiakkaasta, on firmoille halvempaa, mitä vähemmän hoitoa potilaat tarvitsevat. Hallituksen mallissa lisäongelma tuottaa erikseen säädetty oikeus siirtää potilaita suoraan eteenpäin maakunnille, jos on erilaisia palvelutarpeita.

 

Toiseksi kapitaatiomallin ainoa korjausmekanismi on lisäraha. Jos alihoitoa ilmenee, ei maakunnille käytännössä jää muita ohjausvälineitä, kuin lisätä enemmän hoitoa tarvitsevien potilaiden listautumisesta saatua korvausta. Mikäli maakunta haluaa houkutella yksityisiä palveluntuottajia myös alueille joissa esimerkiksi työttömyyttä ja mielenterveysongelmia esiintyy enemmän, onnistuu se vain lisäämällä veronmaksajien firmoille maksamia korvauksia.

 

  1. Verorahoitteisten palveluiden piirissä olevien potilaiden määrä kasvaa

 

Hallituksen sote-mallia on mainostettu sanomalla, että “kohta kaikki pääsevät yksityiselle”. Hallitus on kuitenkin kieltäytynyt kertomasta, miten sen sote-matematiikka oikeasti toimii. Tällä hetkellä yksityisiä lääkäripalveluita käyttävät maksavat nämä pääosin itse. Julkisia palveluita käyttävät taas maksavat asiakasmaksun itse, mutta tämä omavastuu on huomattavan paljon pienempi kuin yksityisiä palveluita käyttävien.

 

Jatkossa asiakasmaksut eli omavastuut ovat samalla tasolla, riippumatta siitä, käyttääkö julkista vai yksityistä sote-keskusta. Tämä tarkoittaa, että julkisrahoitteisten palveluiden piirissä olevien ihmisten määrä kasvaa, ja että nimenomaan tällä hetkellä yksityisiä palveluita käyttävien hyvätuloisten omavastuut alenevat. Jos palveluiden kysyntä ja verorahoitteisten palveluiden piirissä olevien asiakkaiden määrä kasvaa, on selvää, että kustannukset nousevat.

 

Sote-malli ei kuitenkaan tarkoita, että kaikki “pääsisivät työterveyden piiriin”. Sote-keskusten suoran valinnan palveluiden valikoima on suppeampi kuin laajat työterveyspalvelut ovat, ja lisäpalveluita tarjottaisiin sitten maksua vastaan. Siksi on todennäköistä, että yksityisten vakuutusten käyttö jatkuu myös tulevaisuudessa.  

 

  1. Monituottajamallin ohjaaminen on hankalaa

 

Markkinaehtoiseen monituottajamalliin siirtyminen tarkoittaa siirtymistä vaikeasti hallittavaan uuteen järjestelmään. Maakunnissa joudutaan säätämään useista eri korvausmalleista riippuen siitä, onko kyse kapitaatiokorvauksista, asiakasseteleistä tai henkilökohtaisesta budjetista ja koko järjestelmä tuo mukanaa uusia velvoitteita maakunnille valvoa ja ohjata kokonaisuutta. Tämä tuottaa turhaa byrokratiaa palveluiden järjestämisen kustannuksella.

 

Palveluiden kysynnän ja verorahoitteisten palveluiden piirissä olevien ihmisten määrän kasvu sekä kaikkien ehdot täyttävien yksityisten yritysten oikeus perustaa sote-keskuksia ja toimia markkinoilla tarkoittaa, että piikki firmojen suuntaan on auki. Kuten aiemmin on todettu, ei maakunnille jää muita tehokkaita välineitä ohjata kuin rahan lisääminen.

 

Tavoite terveyserojen kaventamisesta ei toteudu

 

Kuten edellä on kuvailtu, tulevat kustannukset nousemaan palveluiden markkinaehtoistamisen ja kaupallistamisen myötä. Mitä tapahtuu, kun kustannukset nousevat mutta hallitus samaan aikaan aikoo runnoa läpi kolmen miljardin säästöt? Kansanedustaja Ben Zyskowiczin mukaan sellaista tilannetta ei voi syntyä, että kustannukset nousevat mutta samaan aikaan on paine leikata. Tottakai sellainen syntyy. Se myöskuvataan varsin osuvasti hallituksen omassa lakiesityksessä:

 

“Mikäli kysyntä perustasolla kasvaisi nopeasti, palvelujen laadun tai saatavuuden olisi joustettava. Näin erityisesti silloin, mikäli budjettirajoite ei joustaisi ja toiminta ei tehostuisi.”

 

Mitä siis tarkoittaa, että palveluiden laadun tai saatavuuden olisi “joustettava”? Suomeksi käännettynä se tarkoittaa leikkauksia palvelutarjontaan sekä asiakasmaksujen korotuksia. Kustannusten nousu ohjautuisi toisin sanoen markkinoita hallitseville pörriäisille ja niille hyvätuloisille suomalaisille, joiden omavastuut yksityisten käytöstä alenevat. Palveluiden laatuun tai saatavuuteen tehtävistä heikennyksistä kärsisivät sen sijaan tällä hetkellä julkisia palveluita käyttävät pienituloiset, joiden omavastuut nousisivat nykyisestä sekä paljon palveluita tarvitsevat. Esitys johtaa siksi todennäköisesti terveyserojen kasvuun nykyisestä.

 

Toinen syy sille, että terveyserot eivät tule kaventumaan on se, että hallitus ei esitä muutoksia työterveyshuoltoon, mutta työterveyshuollon olemassaolo osaltaan helpottaa suurten terveysfirmojen potilasvalikointia. Kun valinnanvapausjärjestelmä tulee käyttöön, firmat voivat mainostaa palveluitaan jo valmiiksi omassa asiakasrekisterissään oleville. Työterveyden piirissä oleville on myös kätevää valita sama palvelutuottaja, joiden palveluita jo valmiiksi muuten käyttää. Tämä tarkoittaa, että isoilla firmoilla on erinomaiset mahdollisuudet valikoida asiakkaikseen jo valmiiksi suhteellisen terveet ja hyvin toimeentulevat suomalaiset.

 

Tämän lisäksi firmoille ja työnantajille syntyy kannustin siirtää kustannuksia työterveyden piiristä veronmaksajien rahoittaman valinnanvapausjärjestelmän piiriin. Kun sama Pörriäinen Oy jatkossa tarjoaa avoterveydenhuollon palveluita niin työterveyden kuin valinnanvapausjärjestelmän kautta, syntyy työnantajille selkeä kannustin vähentää omia rahallisia panostuksia terveydenhuoltoon. Tämäkin kasvattaa julkisen vallan kustannuksia.

]]>
Miksi oikeudenmukainen sote-uudistus tarvitaan, eli mistä sotessa oli alun perin kyse? http://liandersson.fi/miksi-oikeudenmukainen-sote-uudistus-tarvitaan-eli-mista-sotessa-oli-alun-perin-kyse/ Tue, 13 Mar 2018 11:23:11 +0000 http://liandersson.fi/?p=2358 Tämä on ensimmäinen osa kolmen kirjoituksen sarjassa sote-uudistuksesta

 

Hallituksen esitys sosiaali- ja terveydenhuollon valinnanvapauslaiksi, eli esitys sosiaali- ja terveyspalveluiden ennennäkemättömästä kaupallistamisesta ja markkinaehtoistamisesta on keskiviikkona 14.3. eduskunnan lähetekeskustelussa. Vaikka hallitus on muuttanut esitystä viime keväästä, ovat kaikki esityksen keskeiset ongelmat vielä korjaamatta. Siksi on syytä kerrata mistä on kyse ja miten hallitus hylkäsi soten alkuperäiset tavoitteet: saumattomat hoitoketjut, terveyserojen kaventaminen ja hoidon saatavuuden parantaminen sekä kustannustehokkuuden lisääminen eli kustannusten nousun hillitseminen.

 

Kaikki eduskuntapuolueet ovat samaa mieltä siitä, että Suomeen tarvitaan sosiaali- ja terveydenhuollon uudistus. Ongelma ei kuitenkaan ole hoidon kustannustehokkuus tai sen laatu, päinvastoin. Suomi pärjää erinomaisesti kansainvälisissä vertailuissa, joissa arvioidaan ja vertaillaan eri maiden terveydenhuoltojärjestelmiä. Ongelma ei ole myöskään kilpailun puute, sillä kustannustehokkaaksi todettu erikoissairaanhoito on tällä hetkellä lähes kokonaan julkisesti tuotettua. Toinen hyvä esimerkki on lääkinnällinen kuntoutus, jonka osalta tuore väitöskirja paljastaa, että vuonna 2011 alkanut kilpailu laski palveluiden laatua riippumatta siitä, miten palvelusta maksettava hinta määräytyi.

 

Huonosti Suomi taas pärjää vertailuissa, joissa arvioidaan hoidon tasa-arvoa ja sen yhdenvertaista saatavuutta, eli terveyskeskuspalvelujen käytöllä ja pääsyllä perusterveydenhuollon piiriin. Suomessa terveyskeskuspalveluiden käyttäjistä suurin osa kuuluu alimpiin tuloluokkiin, kun hyvätuloiset käyttävät työterveyspalveluita ja yksityisiä palveluita. OECD:n tekemässä 15 maan vertailussa vain Virossa ja Yhdysvalloissa oli Suomea suurempaa eriarvoisuutta lääkärinpalveluihin pääsyssä. Ongelma ei ole ainoastaan pitkissä jonoissa, vaan myös julkisten terveydenhuoltopalveluiden maksullisuus.

 

Julkisten sosiaali- ja terveyspalvelujen asiakasmaksut ovat Suomessa Pohjoismaiden korkeimmat. Liian korkeista maksuista seuraa, että ihmiset eivät välttämättä hakeudu hoitoon, mikä saattaa pahentaa vaivoja ja toisaalta myös lisää terveyseroja. Myös maksujen perimisestä koituu tarpeettomia hallintokustannuksia ja kohtuuttomia ongelmia yksilötasolla. Valtakunnanvoudin tilaston mukaan ulosottoon päätyy vuosittain noin 400 000 sosiaali- ja terveyspalvelun laskua. Viime vuonna ne vastasivat noin 14 prosenttia kaikista ulosottoon menneistä laskuista.

 

Ongelmat hoidon tasa-arvoisessa saatavuudessa näkyvät suoraan terveyseroissa. THL:n mukaan “sosiaaliryhmien väliset kuolleisuuserot ovat Suomessa kansainvälisesti katsoen suuria”. Rikkaimpien ja köyhimpien miesten välinen ero elinajanodotteessa on yhdeksän vuotta, ja pienituloisimpien miesten elinajanodote polki pitkään paikallaan, kun muiden nousi.

 

Hoidon tasa-arvoa piti parantaa rakenteita uudistamalla. Kunnat vastaavat Suomessa perusterveydenhuollon palveluista ja sosiaalihuollosta, kun kuntayhtymäpohjaiset sairaanhoitopiirit tuottavat erikoissairaanhoidon. Terveyskeskusjonojen pituus ja asiakasmaksujen suuruus riippuvat toisin sanoen siitä, missä asut. Kunsairaanhoitopiirit tuottavat erikoissairaanhoidon ja kunnat perustason palvelut joudutaan pahimmillaan tilanteeseen, jossa potilaita pompotellaan organisaatiosta ja jonosta toiseen. Monet kunnat ovat myös leikanneet peruspalveluista, mikä entisestään on pahentanut hoidon aliresurssointia.

 

Suomen sosiaali- ja terveydenhuollon palveluihin kohdistuu tulevina vuosina merkittävä paine kustannusten nousuun, johtuen väestön ikääntymisestä ja heikkenevästä huoltosuhteesta. Menojen kasvu on toisin sanoen tosiasia johon varauduttava, mutta siitäkin syystä on keskeistä varmistaa, että kustannussäästöjä voidaan saada aikaan turvaamalla ihmisille nykyistä paremmin oikea-aikainen hoitoon pääsy sekä karsimalla turhaa päällekkäisyyttä.

 

Nämä ongelmat piti ratkaista sote-uudistuksella ja viime vaalikaudella uudistukselle asetettiin kolme tavoitetta, johon kaikki eduskuntapuolueet sitoutuivat. Nämä olivat palveluiden integraatio eli saumattomat hoitoketjut, terveyserojen kaventaminen ja hoidon saatavuuden parantaminen sekä kustannustehokkuuden lisääminen eli kustannusten nousun hillitseminen.

 

Viime vaalikauden aikana sote-uudistuksen valmisteluun osallistuivat kaikki eduskuntapuolueet yhdessä. Puolueiden yhteistyössä valmistelema malli kaatui perustuslakivaliokunnassa juuri ennen vuoden 2015 vaaleja, ja vaalien jälkeen Sipilän hallitus päätti jatkaa uudistuksen valmistelua hallituksen omana hankkeena, ei enää kaikkien puolueiden yhteistyönä.

 

Miten malli on muuttunut Sipilän hallituksen aikana?

 

Vaalikauden alussa hallitus teki kuuluisan lehmänkauppansa. Hallitus päätti, että vastuu sosiaali- ja terveydenhuollosta siirretään 18 maakunnalle, eli Suomeen luodaan uusi aluehallinto. Tämä oli keskustalle tärkeä tavoite. Kokoomus sai osaltaan läpi kirjauksen valinnanvapauden käyttöönotosta, joka muutti koko sote-uudistuksen luonnetta täysin.

 

Hallituksen sotemalli tarkoittaa, että perustasolla siirrytään jatkossa malliin, jossa yksityiset yritykset ja maakunta julkisena tuottajana toimivat rinnakkain, kilpaillen markkinoilla asiakkaista. Tämän lisäksi otetaan käyttöön henkilökohtainen budjetti vammais- ja vanhuspalveluissa sekä asiakasseteli sosiaalihuollon palveluissa. Tämätarkoittaa, että siirrytään järjestelmästä, jossa julkinen taho vastaa palveluiden järjestämisestä ja pääosin niiden tuottamisesta ja alihankinnalla täydentää omaa palveluvalikoimaan, malliin, jossa julkinen ja yksityinen monissa palvelukokonaisuuksissa kilpailevat asiakkaista markkinoilla.

 

Julkisen ja yksityisen rinnakkainen toiminta ja kilpailu asiakkaista oli syy sille, että Sipilän hallituksen alkuperäisessä sote-esityksessä esitettiin velvoite maakunnille yhtiöittää kaikki julkiset palvelut, siltä osin kun toimivat kilpailutilanteessa markkinoilla. EU-oikeus estää julkisten toimijoiden suosiminen tilanteissa, joissa toimitaan markkinoilla (ns taloudellinen toiminta). Tällaista kiellettyä valtiontukea on esimerkiksi maakuntien liikelaitosten konkurssisuoja.

 

Perustuslakivaliokunta ilmoitti kesäkuussa, että tämä niin sanottu yhtiöittämisvelvoite ei ole perustuslain mukainen. Syy oli se, että julkisen vallan aina viime kädessä pitää olla vastuussa siitä, että ihmisten perustuslailliset oikeuden sosiaali- ja terveydenhuoltoon toteutuvat. Perustuslakivaliokunta myös totesi, että uudistuksen aikataulu oli liian tiukka, ja että se olisi pahimmillaan voinut johtaa siihen , että ihmisten perustuslailliset oikeuden sosiaali- ja terveydenhuollon palveluihin vaarantuisivat. Perustuslakivaliokunta edellytti myös muita muutoksia. Lausunnossa todettiin muun muassa, että sosiaalityön monissa tehtävissä on kyse sellaisesta julkisen vallan käytöstä, jota ei voida ulkoistaa yksityisille yrityksille. Tästä johtuen yksityisillä firmoilla ei ole mahdollisuuksia tarjota sosiaalityön palveluita yksityisissä sote-keskuksissa.

 

Perustuslakivaliokunnan lausunnon jälkeen hallitus joutui valmistelemaan esityksensä uudestaan. Koska yhtiöittämisvelvoitteesta luovuttiin ja firmojen sosiaalihuollon vastuita rajattiin, keksi joku hallituksen neuvottelupöydissä uuden keinon turvata suuryrityksille riittävän markkinaosuuden: asiakassetelin käyttöönotto erikoissairaanhoidossa. Hallituksen viime syksynä lausuntokierrokselle menneessä lakiluonnoksessa esitettiin, että maakunnille tulisi pakko tarjota asiakasseteleitä kiireettömässä leikkaushoidossa.

 

Tässä kohtaa asiantuntija-organisaatiot ja sairaanhoitopiirien edustajat älähtivät kunnolla. Asiakassetelin pakottava käyttöönotto olisi tarkoittanut varojen siirtoa pois julkisesta erikoissairaanhoidosta ja varojen myötä myös ammattilaisten joukkosiirtymiä. Tällainen muutos olisi pahimmillaan uhannut julkisen sairaanhoidon kriittisintä toimintoa, päivystystä, jonka ylläpitämiseksi tarvitaan pysyvästi riittävä määrä asiantuntijalääkäreitä sairaaloissa.

 

Lausuntokierroksen aikana palautetta antoi yli 700 tahoa. Palautteen voi kiteyttää näin: lain arvioidaan kyllä lisäävän valinnanvapautta ja uusia “palveluinnovaatioita” mutta sen sijaan sote-uudistuksen keskeisten tavoitteiden ei katsota toteutuvan valinnanvapauslain myötä. Lausunnonantajien enemmistö ei usko integraation parantumiseen, he eivät usko, että  valinnanvapausmallilla voitaisiin kaventaa suomalaisten hyvinvointi- ja terveyseroja eikä  enemmistö myöskään usko myöskään sote-palvelujen kustannusten kasvun hillitsemiseen kolmella miljardilla eurolla.

 

Lausuntokierroksen jälkeen hallitus luopui asiakassetelin velvoittavuudesta erikoissairaanhoidossa. Hallituksen uuden esityksen mukaan maakunnille tulee mahdollisuus tarjota asiakasseteli erikoissairaanhoidossa, ja velvoite vasta siinä tapauksessa, jos hoitoa ei pystytä tarjoamaan hoitotakuun määräämässä ajassa.

 

Heikki Hiilamo, Katariina Silander ja Marina Erhola, jotka kaikki ovat toimineet hallituksen sote-ryhmän asiantuntijajäseninä, julkaisivat sunnuntaina 11.3. mielipidekirjoituksen Helsingin Sanomissa, jossa puoltavat hallituksen sote-uudistusta muun muassa väittämällä, että kriitikot nojautuvat vanhoihin argumentteihin. He viittaavat siihen, että hallitus joulukuun jälkeen on muuttanut esityksen yhtä pykälää, joka koskee juuri asiakassetelin velvoittavuutta.

 

Mutta asiakassetelin velvoittavuus oli vain yksi epäkohta. Lausuntokierroksen yhteydessä annettu palaute koski koko uudistusta, ja uudistuksen kaikki muut epäkohdat ovat yhä jäljellä.

Hallituksen 8.3.2018 antamassa lakiesityksessä kaikki muut epäkohdat ovat edelleen jäljellä.

Siirtyminen monituottajamalliin ja palveluiden markkinaehtoistaminen tarkoittaa edelleen, että sote-uudistukselle asetetut tavoitteet eivät tule toteutumaan. Palveluketjujen hajauttaminen yksityisiin terveyskeskuksiin, maakunnan liikelaitokseen, asiakasseteleiden ja henkilökohtaisen budjetin kautta tarjottaviin palveluihin tarkoittaa, että potilaiden pompottaminen lisääntyy nykyisestä, ja integraation sijasta saadaan vaikeammin hallittavissa ja ohjattavissa oleva järjestelmä. Kun kustannukset nousevat palvelutarjonnan laajentumisen myötä, on olemassa erittäin iso riski sille, että maakunnat joutuvat korottamaan asiakasmaksuja tai leikkaamaan palveluista. Silloin terveyserot kasvavat kaventumisen sijaan. Tästä on ollut kyse koko ajan, ja tämä on edelleen yhä ajankohtaista.

]]>
Tiedustelulainsäädäntö – mikä muuttuu? http://liandersson.fi/tiedustelulainsaadanto-mika-muuttuu/ Tue, 20 Feb 2018 16:53:27 +0000 http://liandersson.fi/?p=2354 Tiedustelulainsäädäntö – mikä muuttuu?

Esitys tiedustelulakien kokonaisuudeksi on tyypillinen esimerkki säädöskokonaisuudesta, jonka kohdalla päättäjä joutuu tasapainottelemaan useiden merkittävien tavoitteiden ja arvojen välillä. Jokainen valtio pyrkii oman ja kansalaisten turvallisuuden maksimoimiseen. Tämä on myös yhteiskunnan velvollisuus. Samaan aikaan meillä on myös tärkeä velvollisuus huolehtia jokaisen kansalaisen yksityisyyden suojasta ja kansalaisten uskosta oikeusvaltion pelisääntöjen toimivuuteen ja pysyvyyteen.

Tämän takia tiedustelulait eivät ole “kyllä vai ei”-kysymys. Koska kyse on kansalaisten perusoikeuksiin puuttumisesta ja viranomaisten valvontavaltuuksien merkittävästä laajentamisesta ansaitsee kokonaisuus perusteellisen ja laajan käsittelyn. Näin turvataan myös se, että jokaiselle suomalaiselle tulee selväksi, mikä tiedustelulakien myötä konkreettisesti muuttuu. Keskeisiä kysymyksiä vasemmistoliitolle ovat tiedustelutoimivaltuuksien laajuus, kansalaisten tiedonsaantioikeus, tiedustelutoiminnan valvonta, kansainvälisen tiedustelutiedon vaihtamisen ja kaupankäynnin pelisäännöt sekä perustuslain muuttamisen perustelut.

Siviilitiedustelun sekä tietoliikennetiedustelun laajuus

Esityksen myötä sotilastiedustelulle luodaan ensimmäistä kertaa selkeä säädöspohja, mikä osaltaan selkeyttää sotilastiedustelun osalta viranomaisten toimivaltuudet ja vastuut.

Suojelupoliisista tehdään puhdas tiedusteluorganisaatio ja siviilitiedustelun osalta toimivaltuudet laajenevat merkittävästi kahdella alueella. Ensimmäinen on poliisilain salaisten tiedonhankintakeinojen käyttö, joita tällä hetkellä käytetään vain rikosten selvittämiseksi ja estämiseksi. Jatkossa Supon käyttöön tulee kaikkia seuraavia keinoja myös tiedustelutarkoitukseen: telekuuntelu, televalvonta, tukiasematietojen hankkiminen, suunnitelmallinen tarkkailu, peitelty tiedonhankinta, tekninen kuuntelu, tekninen katselu, tekninen seuranta, tekninen laitetarkkailu, teleosoitteen tai telepäätelaitteen yksilöintitietojen hankkiminen, peitetoiminta, valeosto, ohjattu tietolähdetoiminta, paikkatiedustelu, lähetyksen pysäyttäminen ja jäljentäminen.

Tämän lisäksi avataan ensimmäistä kertaa mahdollisuus tietoliikennetiedusteluun. Tietoliikennetiedustelu on jo etukäteen herättänyt laajaa kansalaiskeskustelua siihen liittyen, onko kyse “massavalvonnasta” vai ei. Mikäli massavalvonnalla tarkoitetaan kaikkien ihmisten verkossa tapahtuvan toiminnan jatkuvaa seuraamista, niin ei, kyse ei ole “massavalvonnasta”. Jos on kyse huomattavan joukon täysin sivullisia seuraamisesta, niin kyllä, laki mahdollistaa sen.  On tärkeää rehellisesti todeta, että tietoliikennetiedustelun myötä syntyy tilanne, jossa puolustusvoimien tai suojelupoliisin työntekijät avaavat rikokseen syyllistymättömien ja viattomien suomalaisten yksityisiä viestejä.

Kyse on Suomen rajat ylittävään tietoliikenteeseen kohdistuvasta automaattiseen erotteluun perustuvasta tiedonhankinnasta sekä tämän tiedon käsittelystä. Tuomioistuin myöntää luvan ja tiedustelu kohdennetaan tiettyjen hakuehtojen pohjalta, jotka eivät saa koskea viestin sisältöä, ellei kyse ole vieraan valtion tietoliikenteestä tai haitallisen tietokoneohjelmasta tai -käskyn sisällöstä.

Miten merkittävästä muutoksesta on kyse? Tiedusteluun käytettävien resurssien määrä määrittelee käytännössä sen kuinka laajamittaista tietoliikennetiedustelusta tulee. Hakuehdot voidaan kohdistaa noin 15 % tietoliikenteestä tietyssä lupaehtojen määrittelemässä viestiverkon osassa, eli muu osa liikenteestä kuin esimerkiksi median suoratoistopalvelut tai vastaavat. Tästä määrästä voidaan hakuehdoilla seuloa talteen jäävä aineisto noin 0,5 prosenttiin tietoliikenteestä, jonka sisältö ensin käsitellään ja sitten tarkistetaan automaattisesti tiedustelun kannalta kiinnostavan tiedon seulomiseksi. Tämä kiinnostavaksi arvioitu tieto etenee manuaaliseen eli ihmisen suorittamaan käsittelyyn. Kansainvälisten kokemusten perusteella on arvioitu, että manuaaliseen käsittelyyn päätyy noin 0,02 % hakuehdoilla saadusta tietoliikenteestä. Viestin sisältöön kajotaan kuitenkin jo automaattisessa käsittelyvaiheessa. Nämä prosenttiluvut tarkoittavat, että viranomaisten haltuun voi jäädä iso määrä yksityishenkilöiden viestintää. Mikäli viranomaisilla ei ole riittävää henkilöstöä analysoida tätä verkkoliikennettä herää kysymys, onko yksi sen käyttötarkoitus kansainvälinen tiedonvaihto, johon sisältyy monenlaisia eettisiä kysymyksiä.

Kansalaisten tiedonsaantioikeus

Mitä tämä sitten tarkoittaa yksittäisen kansalaisen yksityisyyden suojan kannalta? Järjestelmää esitetään Suomessa rakennettavaksi niin, että viestit tuhotaan hävittämisvelvollisuuden piirissä olevana, jos kyse  esimerkiksi on kahden Suomessa asuvan yksityishenkilön välillä lähetetystä viestistä, jos tieto ei ole ole tärkeää kansallisen turvallisuuden suojaamiseksi tai jos kyse on vaitiolovelvollisuuden alaisesta viestinnästä kuten lakimiehen, lääkärin, toimittajan, tai papin viestinnästä. Tämä johtuu siitä, että kaikki tämä viestintä on sellaista, jota ei lähtökohtaisesti saisi tiedustella lainkaan, mutta koska tietoliikennetiedustelua ei teknisesti ole mahdollista rakentaa niin, että se täysin karsisi tällaisen materiaali etukäteen pois, on sitä sen sijaan säädetty hävitettäväksi seulaan päätymisen jälkeen.

Jos viesti käsitellään mutta se kuuluu hävittämisvelvollisuuden piiriin, tietoa siitä, että viesti on avattu, ei ilmoiteta kohteelle. Tämä tarkoittaa myös sitä, että tietoa siitä, kuinka laajamittaista tietoliikennetiedustelu tosiasiassa on, ja kuinka paljon viattomiin kansalaisiin kohdistuvia “huteja” tulee, ei koskaan tulla saamaan julkisuuteen.

Mielenkiintoisen epäselvä on ilmoittamisvelvollisuuden ja hävittämisvelvollisuuden välinen suhde sellaisissa tapauksissa, joissa viesti on käsitelty manuaalisesti, eli ihmisen toimesta luettu. Ministeri Mykkänen väitti lähetekeskustelussa, että hävittämisvelvollisuudenkin piirissä olevasta viestinnästä ilmoitetaan kohteelle mikäli viesti on manuaalisesti käsitelty ja luettu, mutta lakiesityksen perusteluissa lukee näin:

Näin ollen, jos manuaalisessa käsittelyssä olisi selvitetty tietyn Suomessa olevan henkilön viestin sisältö, mutta samassa yhteydessä olisi havaittu, että kyse on hävittämisvelvollisuuden alaan kuuluvasta tiedosta, ja tuo tieto olisi hävittämisvelvollisuuden mukaisesti viipymättä hävitetty, ei velvollisuutta ilmoittamiseen olisi. Velvollisuutta ilmoittaa tietoliikennetiedustelusta ei tällaisissa tapauksissa voitane pitää perusteltuna, sillä sen henkilön luottamuksellisen viestin sisältö, jolle ilmoitus olisi muuten tehtävä, olisi hävitetty tiedusteluviranomaisen hallusta.”

Kansainvälinen tiedusteluyhteistyö ja tietojen vaihto

Tiedustelusta saatu tieto on arvokas vaihtokaupan väline kansainvälisessä tiedusteluyhteistyössä. Myös Suomen viranomaiset tulevat käyttämään uusilla tiedustelumenetelmillä saatua tietoa kansainvälisessä yhteistyössä muiden valtioiden kanssa. Pelisääntöjä tälle yhteistyölle ei ole juuri määritelty. Kysymyksiä herättää sekä se, millaista tietoa Suomi jakaa eteenpäin, että millaisilla keinoilla kerättyä tietoa Suomi vastaanottaa muilta mailta, joiden tiedustelutoiminta saattaa olla kansalaisten yksityisyyden suojan kannalta huomattavan paljon pidemmälle menevää (esimerkiksi Yhdysvallat).

Päätökset kansainväliseen yhteistyöhön osallistumisesta tekee Supon päällikkö tai pääesikunnan tiedustelupäällikkö, ja pelisääntöjen sääntely on melko ohutta. Supo voi salassapitosäännösten estämättä luovuttaa tietoja kansainvälisessä yhteistyössä, jos tietojen luovuttaminen on tarpeen “kansallisen turvallisuuden suojaamiseksi” eikä tietojen luovuttaminen ole “vastoin kansallista etua”. Henkilötietojen luovuttamisesta säädetään erikseen. Sekä puolustusvoimia että suojelupoliisia koskevia henkilötietojen käsittelyä koskevia lakeja ollaan uudistamassa, mutta tämä valmistelu etenee jälkijunassa tiedustelulakeihin nähden. Voidaanko jatkossa taata, että ihmisiä ei suomalaisten viranomaisten luovuttamien tietojen seurauksena päädy kyseenalaisesti kuulusteltavaksi maissa, joissa ihmisoikeusloukkaukset ovat laajamittaisia?

Tiedustelutoiminnan valvonta

Koska viranomaisten tiedonsaantioikeuksia esitetään laajennettavaksi huomattavasti, esitetään myös perustettavaksi mekanismeja viranomaisten valvomiseksi. Suojelupoliisin valvonta on jo ennen uutta lainsäädäntöä erittäin heikkoa, joten uusille valvontamekanismeille on suuri tarve. Valvonnan pitää kuitenkin olla riittävästi resursoitua jotta se aidosti toimii ja on luotettavaa. Mahdollisimman suuri avoimuus myös edesauttaa ihmisten luottamuksen rakentumista viranomaisten toimintaan.

Riippumattomien valvontaelinten lisäksi tuomioistuin on keskeinen valvoja lupaviranomaisena. Tuomioistuin on se taho, joka jatkossa joutuu punnitsemaan viranomaisten pyyntöjä suorittaa tiedustelua verkossa sen mukaan, onko se ylipäätään tarpeellista tiedon hankkimiseksi, ja onko esitetty verkkoalueen laajuus tarkoituksenmukainen. Tuomioistuimen suorittaman valvonnan uskottavuuden kannalta on oleellista, että tuomioistuimessa on riittävä tekninen asiantuntemus arvioida lupapyyntöjä, sekä aitoa valmiutta myös kyseenalaistaa viranomaisten perusteluja. Esimerkiksi nykyisiä telepakkokeinoja harvoin estetään.

Tämän lisäksi ehdotetaan perustettavaksi eduskuntaan uusi tiedusteluvalvontavaliokunta sekä tiedusteluvaltuutetun nimittämistä laajoin tiedonsaantitoimivaltuuksin. Vaikka tiedustelutoimijoiden saaminen parlamentaariseen valvontaan on periaatteellisesti tärkeää, eduskunnan valiokunnalla ei kansalaisten näkökulmasta ole välttämättä kovin suurta virkaa toiminnan korostetun salaisuuden ja läpinäkymättömyyden vuoksi. Ehdotetuista valvontaelimistä voimakkain, uusi tiedusteluvaltuutettu, on saamassa laajahkot toimivaltuudet, mutta vakavaa huolta herättää valtuutetulle ehdotettujen resurssien riittämättömyys: kaksi asiantuntijavirkamiestä varsinaisen valtuutetun lisäksi kuulostaa todella vähältä. Olennaista on toki myös, kuka valtuutetuksi nimitetään,  kun osaamista edellytetään sekä ihmisoikeusjuridiikasta että tiedustelutoiminnasta. Esitysten mukaan myös Supo pääsisi laajan henkilöturvallisuusselvityksen kautta sanomaan sanottavansa sekä tiedusteluvaltuutetun että valiokuntaan esitettävien kansanedustajien sopivuudesta.

Perustuslain muutos

Muun muassa tietoliikennetiedustelun mahdollistaminen edellyttää perustuslain muuttamista niin, että lisätään uusi peruste rajata kansalaisten oikeus luottamuksellisen viestin salaisuuteen. Tätä perustuslaissa turvattua oikeutta ei tällä hetkellä voi rajoittaa muutoin kuin rikosten estämiseen ja tutkimiseen liittyvistä syistä. Jotta tiedusteluviranomaiset jatkossa voivat kerätä tietoa kansallisen turvallisuuden kannalta vakavista uhista esimerkiksi telekuuntelun ja tietoliikennetiedustelun avulla, ehdotetaan perustuslakiin uutta rajoitusperustetta. Koska kyse on ihmisten perusoikeuksista, on tämä periaatteellisesti merkittävä kysymys.

Hallitus esittää perustuslain muuttamista nopeutetulla menettelyllä, mikä olisi ensimmäinen kerta koskaan nykyisen perustuslain ollessa voimassa. Perustuslain nopeutettua menettelyä on syystä säädetty käytettäväksi vain poikkeuksellisissa tilanteissa. Pääsääntö on, että kun tehdään muutoksia kansalaisten perusoikeuksiin, on kansalaisilla itsellään oltava mahdollisuus ilmaista kantansa eduskuntavaalien kautta. Perustuslain pysyvyyttä on näin haluttu vaalia.

Perustuslakivaliokunnan mukaan nopeutettua menettelyä ei tule käyttää, ellei perustuslain sanamuodon kiireelliselle muuttamiselle ole poikkeuksellisesti välttämätöntä tarvetta. Valiokunta on pitänyt tärkeänä kiireellisen menettelyn rajaamista vain pakottaviin tilanteisiin. Toisin kuin julkisuudessa on monissa puheenvuoroissa tehty, ei säätämisjärjestystä voida arvioida tiedustelulakien sisältöjen hyväksyttävyyden pohjalta, vaan sen pohjalta, onko yhteiskunnallinen tilanne sellainen, että poikkeusmenettelyn käyttämiselle on välttämätön tarve.

Mikäli perustuslakia muutetaan tilanteessa, joka ei täytä asetettuja kriteereitä, tulee tästä ennakkotapaus, joka vaikuttaa myös tulevien perustuslain muutosten arviointiin. Kiireellisyyden arvioinnissa on myös otettava huomioon säästyvä aika, verrattuna normaaliin menettelyyn. Vaalikauden ollessa loppusuoralla, on kiireellisestä menettelystä saatava ajallinen hyöty suhteellisen lyhyt. Myös esityksessä todetaan, että jos esitysten eduskuntakäsittely jatkuu kuluvan vaalikauden lopulle asti, vähentää tämä tarvetta kiireellisen menettelyn käyttöön. Vasemmistoliitto ei näe tarvetta poiketa normaalista järjestyksestä perustuslain muuttamisessa.

]]>
Hallituksen talouspolitiikan 4 ongelmaa http://liandersson.fi/hallituksen-talouspolitiikan-4-ongelmaa/ Tue, 23 Jan 2018 12:32:08 +0000 http://liandersson.fi/?p=2348 Suomen harjoittamassa finanssipolitiikassa ei ole mitään järkeä. Hallitus on hukannut liikkumavaransa hyvätuloisia suosivaan 1,5 miljardin euron veronkevennyksiin. Veroale on toteutettu julkisen talouden tasapainottamisen kustannuksella, eikä sille ole talouspoliittisia perusteita. Kyse on perinteisistä kokoomuslaisista arvovalinnoista.


Talouspolitiikan arviointineuvosto julkaisi tänään vuosittaisen arvionsa hallituksen talouspolitiikan linjasta ja julkisen talouden kestävyydestä. Raportti on varsin kriittinen hallituksen politiikkaa kohtaan ja arvioi, että hallituksen oman julkisen talouden tasapainotavoitteen saavuttaminen edellyttäisi julkisen sektorin menojen pienentämistä tai tulojen kasvattamista 300 miljoonalla eurolla. Hallituksen tavoitteleman suhdannekorjatun alijäämän (0,5 % BKT:sta) saavuttaminen vaatisi julkisyhteisöjen rahoitusaseman kohentamista noin 2,1 miljardilla eurolla.

Finanssipolitiikka ei aikaisemminkaan ole mennyt ihan nappiin. Keskellä pahinta taantumaa, kun Suomi olisi kipeästi tarvinnut kysyntää kasvattavaa elvytystä, Kataisen hallitus kiristi finanssipoliittista linjaa ja sopeutti valtiontaloutta melkein miljardeilla. Kun talouskasvu on vihdoin lähtenyt käyntiin, mitä tekee Sipilän hallitus? Höllentää finanssipoliittista linjaa, jotta saisi käytettyä talouspoliittista liikkumavaraansa työnantajien ja suomalaisten hyvätuloisten eduksi. Tässä neljä painavaa syytä, miksi hallituksen talouspolitiikkaa pitää muuttaa.

1.Kiky tuli kalliiksi

Kiky-sopimus heikensi julkista taloutta noin miljardilla. Arviointineuvosto toteaa raportissaan sen, mistä vasemmistoliitto ainoana puolueena eduskunnassa varoitti: kiky-sopimus tulee kalliiksi paitsi työntekijöille myös julkiselle taloudelle. Sopimuksesta seuranneesta verotuksen keventämisestä johtuen hallitus ei pysy ilmoittamallaan sopeutusuralla.

“Kilpailukykysopimuksen vaikutusten kompensoimiseksi toteutettujen veronalennusten vuoksi julkisyhteisöjen rakenteellinen alijäämä kuitenkin kasvoi vuonna 2017 ja kasvaa edelleen vuonna 2018”, raportti toteaa.

2.Missä luvatut työpaikat?

Hallituksen tavoite työllisyysasteen nostosta 72 prosenttiin, eli 45 000 työpaikan saamisesta Suomeen, vuoteen 2019 mennessä ei myöskään vaikuta raportin perusteella toteutuvan:  

“Ennusteiden perusteella on epätodennäköistä, että tämä tavoite saavutetaan ilman uusia toimenpiteitä. Aikaisempien ennustevirheiden jakauman perusteella voidaan arvioida, että työllisyystavoite saavutetaan noin 16 prosentin todennäköisyydellä.”

3.Sote-uudistus uhkaavan kallis

Arviontineuvosto toteaa myös, että sote‐uudistuksen säästötavoitteet ja palvelujen saatavuuden parantaminen ovat ristiriidassa keskenään:

“Valinnanvapauslainsäädännössä on osia, jotka pikemminkin kasvattavat kuin vähentävät menoja. Sote‐menojen siirto kunnilta valtiontalouden kehysten sisään voi säästötavoitteiden epäonnistuessa viedä tilaa muilta valtiontalouden menoilta ja jopa vaarantaa kehysmenettelyn uskottavuuden.” Myös tästä lukuisat asiantuntijat ja vasemmistoliitto ovat varoittaneet hallitusta matkan varrella.

4.Vieläkö tätä pitää toistella: koulutus, koulutus, koulutus!

Koulutuksesta neuvosto toteaa, että korkeakoulujen aloituspaikkojen kasvu pysähtyi vuonna 2000 ja, että koulutus on hyvin kannattavaa sekä opiskelijoiden että yhteiskunnan näkökulmasta. Suosituksena on, että koulutuksen tarjontaa kasvatetaan erityisesti yliopistoissa. Ammatillisen koulutuksen yleissivistävä rooli tulee säilyttää, jotta opintoja voidaan jatkaa korkeakoulussa. Raportti nostaa esiin valtion tutkimusrahoituksen vähentymisen ja, että uuteen rahoitusmalliin siirtyminen on merkittävästi muuttanut rahoituksen jakautumista eri tutkimuslaitosten välillä:

“Kilpailu rahoituksesta aiheuttaa tutkimuslaitoksille kustannuksia, joita tulisi arvioida suhteessa strategisen ohjauksen tuomiin hyötyihin. Arviointineuvosto pitää yliopistojen profiloinnin edistämistä kannatettavana. Yliopistojen nykyinen rahoitusmalli ei riittävästi edesauta tämän tavoitteen saavuttamista, joten yliopistojen rakenteellinen kehittäminen vaatisi erillisiä politiikkatoimia.”

Raportin mukaan korkeakoulutuksen sekä tutkimus- ja kehitystoiminnan leikkauksilla voi olla epäedullisia vaikutuksia tuottavuuden kasvuun pitkällä aikavälillä. Teknologisen kehityksen ja globalisaation tuoman työelämän muutoksen myötä osaamisen tarve kasvaa ja siksi koulutustason negatiivinen trendi tulisi kääntää.

Kun riippumaton talouspolitiikan arviointineuvosto on arvioinut hallituksen tekevän politiikkaa, joka ei toteuta sen omia tavoitteita herää kysymys, kuunteleeko hallitus ketään? Vai onko sen ainoa tavoite leikata työttömiltä ja tavallisilta työntekijöiltä ja heikentää heidän palveluitaan antamalla pääosin varakkaille suuntautuvia veronkevennyksiä?

Hallituksen politiikalle on vaihtoehtoja: kilpailukykysopimukseen käytetyt varat olisi voitu ohjata koulutuksen, tutkimuksen ja tuotekehityksen vahvistamiseen. Hyvätuloisille suunnattujen verokevennysten sijaan olisi varat voitu ohjata perusturvan leikkauksien perumiseen sekä työttömyysturvan suoja-osan korottamiseen ja palkkatukeen. Vasemmistoliitto haluaa uudistaa osinkoverotuksen verotuksen oikeudenmukaisuuden lisäämiseksi sekä panostaa koulutukseen ja kestäviin infrainvestointeihin.

Suomi tarvitsee muutoksen. Tule mukaan tekemään sitä kanssamme!

 

]]>
Eivätkö presidentinvaalit sytytä? Tässä vinkit siihen, miten äänestää http://liandersson.fi/presidentinvaalit/ Wed, 17 Jan 2018 09:01:41 +0000 http://liandersson.fi/?p=2341 Presidentinvaalien ennakkoäänestys alkoi tänään, eli vaalikampanjat ovat loppumetreillä. Moni on kuvaillut vaaleja poikkeuksellisen laimeaksi ja tylsäksi. Moni on myös ilmoittanut, että on vaikea päättää ketä äänestää, mikäli ei halua antaa ääntään sille yhdelle vahvalle ennakkosuosikille. Siksi ajattelin jakaa muutaman puolueellisen ajatuksen siitä, mikä näissä vaaleissa on tärkeää.

Politiikassa on helppo puhua kauniita asioita. Kaikki puolueet sanovat olevansa ihmisoikeuksien, kestävän kehityksen, lasten, pörröisten eläinten ja ympäristön puolella. Presidentinvaalikeskusteluissa käsitellään arvoja sekä yhteiskunnan ja maailman tilaa yleisesti, joten puhe myös jää yleiselle tasolle. Ehdokkaiden väliset erot jäävät epäselviksi, kun kaikki haluavat “vahvistaa YK:ta”, “edistää naisten asemaa” ja “edistää rauhaa”.

Eri poliitikkojen ja puolueiden arvoista on kuitenkin helppo päästä kärryille tarkastelemalla edustajien konkreettisia äänestyspäätöksiä sekä suhtautumista käsittelyssä oleviin asiakokonaisuuksiin. Vaikka presidentinvaalissa äänestetään henkilöä, ovat nämäkin poliittiset vaalit. Näissäkään vaaleissa ei ole kyse siitä, kuka on karismaattisin esiintyjä tai miellyttävin persoona, vaan siitä minkälaista ulko- ja turvallisuuspoliittista linjaa ehdokas edustaa. Onneksi on paljon ajankohtaisia kysymyksiä, joissa ehdokkailla on keskenään hyvinkin eri näkemyksiä ja kantoja.
Mikäli säpinää ja eroja kaivataan enemmän, on näistä hyvä lähteä liikkeelle.

1. Suomen harjoittama asekauppa
Viime viikolla uutisoitiin siitä, että Patrian panssariajoneuvoja on käytetty Jemenin sodassa. Hallitus on myöntänyt vientilupia sekä Saudi-Arabiaan että Arabiemiraatteihin myös Jemenin sodan alkamisen jälkeen – ja sen jälkeen, kun YK on syyttänyt Saudi-Arabian johtamaa liittoumaa kansainvälisen humanitaarisen oikeuden rikkomuksista. Suomen hallitus myönsi 10.7.2017 Robonic-yhtiölle puolustustarvikkeiden vientiluvan Yhdistyneisiin arabiemiraatteihin siitä huolimatta, että ulkoasiainministeriö antoi hankkeesta kielteisen ulko- ja turvallisuuspoliittisen arvion.

Viimeisen 15 vuoden aikana Suomen asevienti on ollut noususuunnassa. Vuonna 2016 suurin osa eli 62,7 % Suomen sotatuoteviennistä suuntautui Lähi-itään. Kehitys näyttäisi jatkuvan samanlaisena. Viime hallituskaudella, vuonna 2011 kun sekä Vasemmistoliitto että SDP että olivat hallituksessa, äänestettiin hallituksen sisällä kranaatinheittimien vientiluvasta Saudi-Arabiaan. Vasemmistoliiton ministerit Paavo Arhinmäki ja Merja Kyllönen, sekä SDP:n Erkki Tuomioja ja vihreiden Ville Niinistö äänestivät vientilupia vastaan. Poissa äänestyksestä oli kolme ministeriä, mutta kaikki muut, mukaan lukien neljä SDP:n ministeriä, kannattivat luvan myöntämistä.

Vasemmiston yksiselitteinen kanta on, että Suomen tulee lopettaa asevienti sotaa käyviin ja ihmisoikeuksia loukkaaviin maihin.

2. Suomen kanta ydinasekieltosopimukseen
YK:n puitteissa on viimeisen vuoden aikana käyty laajat neuvottelut uuden ydinasekieltosopimuksen solmimiseksi. Uusi sopimus vahvistaa ydinaseisiin liittyvää kansainvälistä stigmaa ja on omiaan kasvattamaan painetta ydinaseriisunnan suuntaan. Kansainvälinen ICAN-verkosto, joka työskentelee maailmanlaajuisen ydinaseriisunnan puolesta, sai viime vuonna Nobelin rauhanpalkinnon tekemästään työstä.

Suomen toiminta sopimusneuvotteluiden yhteydessä on ollut todella ihmeellistä. Suomi ei ole osallistunut uudesta sopimuksesta käytäviin neuvotteluihin ja äänestimme ainoana sotilasliittoihin kuulumattomana EU-maana tyhjää sopimuksen hyväksymisestä. Puolesta äänestivät sotilasliittoihin kuulumattomat EU-maat Itävalta, Ruotsi, Irlanti, Kypros ja Malta.

Ruotsin ulkoministeri Margot Wallström on ilmaissut tukensa sille, että Ruotsi allekirjoittaisi sopimuksen. Yhdysvaltojen Nato-suurlähettiläs on kuitenkin selväsanaisesti ilmaissut toiveen, etteivät Naton vahvat kumppanimaat Ruotsi ja Suomi allekirjoittaisi tätä sopimusta. Läntisessä naapurimaassamme Ruotsissa käydään nyt suurta keskustelua siitä, miten maassa suhtaudutaan näihin Yhdysvaltojen näkemyksiin. Ulkoministeri Wallström on muun muassa sanonut, että “Naton on pidättäydyttävä sanomasta asioita, joita voidaan pitää painostuksena ja uhkailuna Ruotsia kohtaan”.

Suomessa ei olla saatu ulkopoliittiselta johdolta minkäänlaisia vastauksia siitä, onko Yhdysvallat aktiivisesti vaikuttanut myös Suomen suuntaan, jotta emme allekirjoittaisi uutta ydinasekieltosopimusta. Suomen toiminta sopimuksen suhteen antaa kuvan, että Suomi olisi taipunut painostuksen alla paljon Ruotsia helpommin.

Vasemmisto vaatii, että Suomi allekirjoittaa ydinasekieltosopimuksen.

3. EU:n tulevaisuuden suunta
Valtioneuvosto vastaa EU-politiikasta, mutta viimeisen vuoden aikana linjattu jäsenmaiden puolustuspoliittisen yhteistyön syventäminen sekä unionin keskeinen rooli ilmastonmuutoksen torjunnassa ja pakolaispolitiikan koordinaatiossa tekee EU-politiikasta tärkeän teeman myös presidentinvaalissa.

Tähän asti keskusteluissa on Paavo Väyrysen ja Laura Huhtasaaren takia liikuttu hyvin epämääräisellä “olet joko kokonaan unionin puolella tai kokonaan sitä vastaan”-tasolla, sen sijaan, että olisi syvennytty tarkastelemaan ehdokkaiden tarkempia EU-kantoja. Se on harmi, sillä juuri nyt on erinomainen hetki käydä linjakeskustelua siitä, minkälaisena toimijana näemme EU:n tulevaisuudessa.

Jäsenmaiden puolustuspoliittisen yhteistyön syventämistä kutsutaan “pysyväksi rakenteelliseksi yhteistyöksi”. Tavoitteena on syventää jäsenmaiden puolustuspoliittista yhteistyötä suorituskykyjen parantamiseksi. Marraskuussa ilmoitettuun puolustusyhteistyöhön lähtee tässä vaiheessa mukaan 23 EU:n jäsenmaata. Jäsenmaiden osalta yhteistyön on ajateltu olevan myös vastaus jäsenmaiden “laskeviin panostuksiin” puolustuksen suhteen. Odotusarvona on jäsenmaiden puolustusmenojen nostaminen kohti Naton edellyttämää 2% BKT:sta. Puolustusyhteistyö tarkoittaa myös, että EU:n budjettivaroja aletaan ensimmäistä kertaa koskaan käyttää puolustusteollisiin tarkoituksiin.

Euroopan komissio on esittänyt alkuun puoli miljardia puolustusteolliselle kehittämisohjelmalle, ja vuoden 2020 jälkeen kehittämisohjelma saisi vuosittain miljardin rahoituksen EU-budjetista. Jäsenmaiden oman rahoituksen toivotaan viisinkertaistavan rahoituksen kokonaismäärän, joka siten nousisi viiteen miljardiin vuoden 2020 jälkeen. Eurooppalainen aseteollisuus kiittää ja kuittaa samalla, kun alueellinen kehittäminen ja ilmastonmuutoksen torjunta jäävät jalkoihin.

Vasemmisto haluaa nähdä EU:n vahvana toimijana ratkaisemassa niitä turvallisuuteen liittyviä isoja globaaleja kysymyksiä, joissa ei pärjätä ilman valtioiden välistä yhteistyötä: ilmastonmuutoksen torjuminen, pakolaispolitiikan koordinoiminen ja veroparatiisitalouden kitkeminen. Vasemmiston EU-visiossa unionin varoja ei käytetä puolustusteollisuuden tarpeisiin, vaan kehitysyhteistyöhön, ilmastonmuutokseen sopeutumiseen ja humanitaariseen työhön. Keskustelussa EU:n tulevaisuuden suunnasta on pohjimmiltaan kyse siitä, mitä painottaa enemmän ulko- ja turvallisuuspolitiikassa: ongelmien ennaltaehkäisyä vai sotilaallista varautumista jo syntyneisiin kriiseihin.

Minä aion näissä vaaleissa äänestää Merja Kyllöstä presidentiksi.

En sen takia, että hän on maanläheinen, suoraselkäinen, mukava ja rempseä (mitä hän kyllä on), vaan siksi, että tiedän missä hän seisoo ja mitä politiikkaa hän edustaa näissä tärkeissä ulko- ja turvallisuuspoliittisissa kysymyksissä.

Kyllönen on näissä vaaleissa vahvasti nostanut esille ilmastonmuutoksen kaikista tärkeimpänä ja akuutimpana turvallisuus- ja kehityspoliittisena kysymyksenä koko maapallolle. Minä äänestän häntä, koska hän oli yksi niistä neljästä suomalaismepistä, jotka uskalsivat kannattaa kunnianhimoista ilmastonmuutoksen torjuntaa silloin, kun Euroopan parlamentissa äänestettiin metsien hiilinieluista. Se oli varmasti kova paikka kainuulaiselle mepille, kun suomalaisen metsäteollisuuden koko lobbauskoneisto yritti luoda kuvaa heistä “Suomen etua vastaan” toimivina.

Minä haluan äänestää ehdokasta, jonka kohdalla puheet ihmisoikeuksien kunnioittamisesta ja ilmastonmuutoksen torjunnan tärkeydestä myös toteutuvat silloin, kun konkreettisia päätöksiä tehdään. Siksi Merja.

]]>
Boktips till Terho! Kirjailijavinkkejä Terholle! http://liandersson.fi/boktips-till-terho/ Sat, 23 Dec 2017 08:24:24 +0000 http://liandersson.fi/?p=2336 Olipa kerran kulttuuriministeri, joka vaikutti hieman tietämättömältä siitä, miten paljon suomalaista kirjallisuutta ruotsiksi on tehty. Käynnistin siksi kollektiivisen kulttuuriteon Facebookissa, keräämällä ihmisten vinkkejä suomenruotsalaisesta kirjallisuudesta Sampo Terholle, joka ilmeisesti ei ole ollut tietoinen siitä, että ruotsin kielen avulla voi tutustua merkittävään osaan Suomen kansalliskirjallisuudesta alkuperäiskielellä.

Tässä siksi joulun kunniaksi ihmisten kokoama kirjailijavinkkilista suomenruotsalaisen kirjallisuuden helmistä! Nauttikaa!

***

Det var en gång en kulturminister som verkade omedveten om all den finländska litteratur som gjorts på svenska. Jag startade därför ett kollektivt kulturupprop på Facebook, och samlade folks tips på finlandssvenska författare till minister Sampo Terho, som alltså inte verkar vara medveten om att man på svenska på originalspråk kan bekanta sig med en märkbar del av den finländska litteraturen.

Lagom till jul presenterar jag härmed en lista med tips på författare som hör till det bästa den finlandssvenska litteraturen kan erbjuda! Njut!

 

Alopaeus Marianne

Andersson Claes

Andersson Henrika

Andtbacka Ralf

Appelgren Tove

Attianese Ann-Helen

Backlén Marianne

Bargum Johan

Bertell Ann-Louise

Björling Gunnar

Blaue Frau

Blomqvist Anni

Boholm Johanna

Bondestam Anna

Boucht Birgitta

Brandt Tatjana

Brunell Thomas

Bruun Staffan

Byggmästars Eva-Stina

Bäck Thomas M

Carpelan Bo

Chorell Walentin

Cleve Anders

Colliander Tito

Diktonius Elmer

Donner Jörn

Donner Ulla

Ekman Michel

Enckell Agneta

Enckell Martin

Enckell Rabbe

Erlandsson Karin

Fagerholm Monika

Forsblom Sabine

Forsström Tua

Franck Mia

Frantz Eva

Gripenberg Catharina

Gäddnäs Katarina

Hammarén Stefan

Hemmer Jarl

Huldén Lars

Holmström Johanna

Hoffman Yvonne

Ingström Pia

Jansson Henrik

Jansson Lars

Jansson Tove

Juslin Emma

Karlsson Carina

Kihlman Christer

Kivelä Malin

Korkea-aho Kaj

Kurtén Björn

Kyrklund Willy

Larsson Anders

Lindberg Pirkko

Lindholm Anna

Linden Zinaida

Lindelöf My

Lindblad Kjell

Lindman-Strafford Kerstin

Lundberg Ulla-Lena

Luther Annika

Lång Fredrik

Löthman Leo

Mazzarella Merete

Mickwitz Camilla

Mickwitz Johan

Mickwitz Peter

Moliis-Mellberg Martina

Nielsen Ulrika

Nordgren Ralf

Nylund Mauritz

Olsson Hagar

Parland Henry

Parland Oscar

Parland Ralf

Parland Stella

Paxal Tom

Peltomaa Marianne

Petterson Joel

Perera Adrian

Prest Marcus

Razai Sara

Ringbom Henrika

Ringell Susanne

Rein Carolus

Runeberg Johan Ludvig

Salmén Leif

Salminen Johannes

Salminen Sally

Sandbacka Carola

Sandell Tom

Sandelin Annika

Sandelin Peter

Sandman-Lilius Irmelin

Sandström Peter

Sandqvist Tom

Schildt Göran

Schildt Runar

Sjögren Vivi-Ann

Sjöström Leif

Sund Lars

Sundqvist Christel

Stenius Yrsa

Sturmer Wava

Södergran Edith

Södergran Matilda

Tahvanainen Sanna

Taivassalo Hannele Mikaela

Tavaststjerna K A

Teir Philip

Tikkanen Henrik

Tikkanen Märta

Tuominen Mirjam

Topelius Zacharias

Torvalds Sofia

Turtschaninoff Maria

Ågren Gösta

Valtiala Nalle

Valtiala Robin

Von Kugelgen Michaela

Von Schoultz Solveig

Von Wright Georg Henrik

Von Wright Heidi

Wahlbeck Jan-Christer

Wirtanen Atos

Wecksell Josef Julius

Westerberg Caj

Westö Kjell

Westö Mårten

Wolff-Brandt Carina

Wulff Thomas

Zilliacus Benedict

Åsbacka Robert

Ågren Erik

Ågren Gösta

Ågren Leo

Österman Björn

 

 

]]>
Hallituksen pykälien viilaaminen ei riitä – sote-uudistuksen perusta pitää olla kunnossa http://liandersson.fi/hallituksen-pykalien-viilaaminen-ei-riita-sote-uudistuksen-perusta-pitaa-olla-kunnossa/ Wed, 20 Dec 2017 21:24:16 +0000 http://liandersson.fi/?p=2331 Lausuntokierros hallituksen tuoreimmasta esityksestä sosiaali- ja terveydenhuollon uudistukseksi päättyi viime viikon perjantaina. Lausuntopalautteen yhteenvetoja saadaan vielä odottaa, mutta nyt on jo tiedossa useita keskeisten lausunnonantajien varsin kriittisiä vastauksia ministeriön kysymyksiin. Kokoomusjohtoinen Helsingin kaupunki tyrmää omassa lausunnossaan hallituksen esityksen, kuten myös kokoomusjohtoinen Espoo. Sairaanhoitopiirit ovat kriittisiä, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos esittää useita muutoksia pykäliin, ja jopa keskustapuolue kritisoi puoluehallituksen päättämässä virallisessa lausunnossa keskustajohtoisen hallituksen valmistelemaa sote-esitystä.

Oli toisin sanoen selvää, että hallitus joutuu muuttamaan valinnanvapausmallinsa taas kerran. Paula Risikko lausui viikonloppuna antamassaan haastattelussa, että palvelusetelien käyttöaluetta vielä tarkastellaan ja muutoksia tehdään. Eilen hallitus päätyi uuteen sote-sopuun, jonka mukaan palvelusetelien käyttö erikoissairaanhoidossa ei ole maakunnille velvoittavaa. Asiakasseteliä on kuitenkin tarjottava, mikäli potilas ei pääse erikoissairaanhoidon hoitotakuun määräajassa maakunnan liikelaitoksen palveluihin. Tämä sopu oli täysin odotettavissa, mutta ei millään tavalla riittävä hallituksen ajaman sote-mallin ongelmien korjaamiseksi. Palveluseteli esitetään edelleen velvoittavaksi sosiaalihuollon palveluissa, jonka lisäksi edelleen esitetään markkinaehtoiseen malliin siirtymistä koko perusterveydenhuollossa.

Pykälien viilaaminen ei siksi riitä. Lausuntopalautteissa suhtaudutaan kaikkein kriittisemmin markkinaehtoisen mallin mahdollisuuksiin toteuttaa tavoitteita terveys- ja hyvinvointierojen kaventamisesta, palveluketjujen yhteensopivuuden parantamisesta sekä kolmen miljardin säästöjen aikaan saamisesta kustannuskehityksessä. Nämä kolme ovat koko sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen alkuperäiset tavoitteet, ja juuri näiden tavoitteiden näkökulmasta hallituksen malliin ei uskota.

Hallituksella on tapana puolustaa sote-malliansa sanomalla, että “nyt on pakko saada tämä uudistus aikaiseksi”. Olen samaa mieltä sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden uudistamisen tarpeesta, mutta en siitä, että uudistus pitää saada läpi hinnalla millä hyvänsä, laajasta asiantuntijakritiikistä huolimatta.

Suomella ei ole varaa tehdä sellaista sotea, joka uhkaa tulla useita miljardeja kalliimmaksi kuin nykyinen järjestelmä, mutta joka samalla ei kuitenkaan tuo ratkaisua nykyisen järjestelmän suurimpiin epäkohtiin. Mikäli kustannukset mallin markkinaehtoisuuden takia nousevat nykyisestä ja maakunnille ei anneta verotusoikeutta, on olemassa iso riski sille, että sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksut nousevat lisää jo valmiiksi aivan liian korkeasta tasosta.

Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksessa on kyse kaikkien suomalaisten käyttämistä, tarvitsemista ja rahoittamista palveluista. Palveluiden toimivuus on keskeistä niin koko yhteiskunnan toimivuuden kuin kansalaisten arjen turvallisuuden kannalta. Siksi uudistusta ei voi tehdä vain yhden poliittisen puolueen ideologisista tavoitteista käsin. Mallin pitää olla sellainen, jonka kanssa kaikki Suomen kansalaiset ja puolueet voivat elää vuosikymmenten ajan.

Pääministeriltä olisi siksi todellista johtajuutta osallistaa kaikki Suomen eduskuntapuolueet uudistuksen valmisteluun. Vain sitä kautta voidaan turvata se, että uudistus saa mahdollisimman laajan ja pitkäjänteisen poliittisen tuen. Kun kyse on Suomen lähihistorian suurimmasta hallinnollisesta uudistuksesta on järkevämpää edetä hitaasti asiantuntijoita kuunnellen, kuin kiireessä ja valtavassa kritiikkivyöryssä. Sote-uudistusta ei saa tehdä yhden puolueen omien intressien ehdoilla, se on liian tärkeä uudistus Suomelle ja suomalaisille. Eilen saavitettu sopu on räikeämmän epäkohdan korjaamista, mutta ei millään tavalla muuta hallituksen sote-mallin perustavanlaatuisia ongelmia.

]]>
Kansainvälinen yhteisö ei voi katsoa vierestä, kun tilanne Palestiinassa pahenee http://liandersson.fi/kansainvalinen-yhteiso-ei-voi-katsoa-vieresta-kun-tilanne-palestiinassa-pahenee/ Tue, 12 Dec 2017 14:01:01 +0000 http://liandersson.fi/?p=2323 Donald Trumpin tullessa valituksi Yhdysvaltojen presidentiksi, hän lupaili muun muassa ratkaisevansa Israelin ja Palestiinan tilanteen. Kyse on modernin historian pisimpään jatkuneesta miehityksestä ja Israelin kansainvälistä oikeutta systemaattisesti rikkovasta politiikasta, joka on luonut jatkuvan väkivaltaisuuksien ja ihmisoikeusloukkauksien arjen alueelle. Laittomissa siirtokunnissa asuu jo yli puoli miljoonaa siirtokuntalaista, mikä on jo vuosia sitten asettanut kyseenalaiseksi kahden valtion ratkaisumallin toteuttamiskelpoisuuden ja realistisuuden. Viime keskiviikkona Trump vahvisti tunnustavansa virallisesti Jerusalemin Israelin pääkaupungiksi, ja Trump aikoo myös siirtää tulevien vuosien aikana Yhdysvaltojen suurlähetystön Tel Avivista Jerusalemiin.

Päätöksellään Yhdysvallat antaa vahvan poliittisen signaalin siitä, että se hyväksyy Israelin toimet ja pyrkimykset suhteessa miehitettyihin alueisiin. Vaarana on, että tunnustus ymmärretään Israelissa oikeutuksena jatkaa palestiinalaisten pakkosiirtoja, kotien tuhoamista ja siirtokuntien laajentamista, niin Länsirannalla kuin Itä-Jerusalemissakin. Lisäksi tunnustus on jo johtanut väkivaltaisuuksien lisääntymiseen alueella. Palestiinalaisalueiden ja Libanonin lisäksi levottomuuksia on ollut ainakin Indonesiassa, Egyptissä ja Marokossa. Trumpin toiminta on vastuutonta ja lisää epävakautta koko Lähi-idässä. Trumpin päätöksellä saattaa olla arvaamattomia ja pitkäaikaisia vaikutuksia.

Arabiliiton maat ovat tuominneet Trumpin päätöksen ja vaativat sen perumista. He myös vaativat muita maita tunnustamaan Palestiinan valtion, jonka pääkaupunki on Itä-Jerusalem. Arabiliiton pääsihteeri Ahmed Aboul-Gheit on lisäksi kyseenalaistanut Yhdysvaltojen roolin rauhanvälittäjänä Lähi-Idässä ja koko maailmassa.

Trumpin tunnustus on myös vastoin kansainvälisen yhteisön kantaa, jonka mukaan Jerusalemin status tulee määritellä neuvotteluissa osana kahden valtion ratkaisua. Trumpin päätös onkin saanut kansainväliseltä yhteisöltä runsaasti arvostelua. Myös YK:n turvallisuusneuvosto kokoontui viime perjantaina hätäkokoukseen keskustelemaan Trumpin päätöksestä. Hätäkokouksessa kaikki muut 14 jäsenmaata vastustivat Yhdysvaltain päätöstä tunnustaa Jerusalem Israelin pääkaupungiksi.

Tähän asti EU ja sen osana Suomi, on virallisena kantanaan ilmaissut vastustuksensa Israelin laittomalle siirtokuntarakentamiselle ja tuominnut omaisuuden tuhoamisen ja pakkosiirtojen rikkovan kansainvälistä lakia, sekä ilmaissut tukensa kahden valtion ratkaisulle. Jerusalemin osalta EU:n ulkopolitiikan korkea edustaja Federica Mogherini sanoi Trumpin ilmoituksen jälkeen, että ”uskomme, että ainoa realistinen ratkaisu Israelin ja Palestiinan konfliktiin on kaksi valtiota, joiden molempien pääkaupunki on Jerusalem.”

Mogherini ja EU:n ulkoministerit tapasivat Israelin pääministeri Benjamin Netanyahun Brysselissä eilen maanantaina keskustellakseen muun muassa Jerusalemin asemasta. Olen yhdessä kolmen muun Vasemmistoliiton kansanedustajan kanssa lähettänyt ulkoministeri Soinille asiasta kirjeen viime perjantaina. Kirjeessä vetosimme Soiniin, jotta hän käyttäisi Netanjahun tapaamisen hyväkseen ilmaistakseen syvän huolensa Palestiinan tilannetta kohtaan sekä painottamaan Israelin kiihtyvän siirtokuntalaajenemisen ja pakkosiirtojen negatiivisia seurauksia Suomen ja Israelin suhteille.

Suomen ulkoministeri Soinin ja muiden EU:n ulkoministerien tulee tuoda esiin jatkuvasti huonompaan suuntaan kehittyvä miehitetyn palestiinalaisalueen humanitaarinen tilanne ja ihmisoikeustilanne, ja vaatia miehityksen lopettamista sekä kansainvälisen oikeuden noudattamista. Israel on kiihdyttänyt laittomien siirtokuntien laajentamista ja palestiinalaisten painostamista pakkosiirroilla ja tuhoamalla jopa kokonaisia kyliä. Suomen pitäisi toimia EU:ssa EU:n ja Israelin assosiaatiosopimuksen jäädyttämiseksi.

Kansainvälinen yhteisö on liian pitkään tyytynyt toistamaan virallisia kantojaan kahden valtion ratkaisusta, samaan aikaan kun tilanne alueella on koko ajan tekemässä tästä ratkaisusta yhä vaikeamman toteuttaa. Laittomien siirtokuntien laajentamista on jatkettu, Gazan humanitäärinen kriisi on jatkunut, kuten myös päivittäiset väkivaltaisuudet ja ihmisoikeusloukkaukset. Trumpin ilmoitus uhkaa nyt kiihdyttää tätä kehitystä entisestään. Mikäli kansainvälinen yhteisö on tosissaan rauhan tavoittelemisessa ja ihmisoikeusloukkausten tuomitsemisessa, on täysin oleellista, että Trumpin ilmoitukseen ollaan valmiita vastamaan painottamalla, että näin ei enää voi jatkua.

Vasemmistoliitto vaatii Suomen ja Israelin välisen asekaupan lopettamista. Israelin ei voi antaa Trumpin tuella jatkaa siirtokuntien laajentamista ja palestiinalaisten painostamista. Siirtokuntatuotteiden tuonti tulee kieltää.

Israelin siirtokunnat ovat kansainvälisen oikeuden vastaisia ja ne muodostavat esteen rauhan saavuttamiselle. Rauhan edellytyksenä on miehityksen ja siirtokuntien lakkauttaminen sekä apartheidin lopettaminen ja kaikkien alueen asukkaiden tasavertaiset ihmisoikeudet. Suomen tulee tunnustaa Palestiinan valtio. Palestiinalaisilla on oikeus itsemäärämisoikeuteen.

]]>
Tampereen uusi korkeakoulukonserni törmäyskurssilla perustuslain kanssa – miten tässä näin kävi? http://liandersson.fi/tampereen-uusi-korkeakoulukonserni-tormayskurssilla-perustuslain-kanssa-miten-tassa-nain-kavi/ Mon, 04 Dec 2017 15:25:56 +0000 http://liandersson.fi/?p=2320
 Eduskunnan täysistunnossa käsiteltiin tänään ensimmäisessä käsittelyssä hallituksen niin sanottua T3-lakiesitystä. Se liittyy niin kolmen tamperelaisen korkeakoulun muodostamaan uuteen korkeakoulukonserniin ja yliopistojen yhdistymiseen kuin yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen välisen opetusyhteistyön huomattavaan laajentamiseen.

Tämä ei ehkä lähtökohtaisesti kuulosta niin kiinnostavalta, mutta esitys on koulutuspoliittisesti erittäin tärkeä, koska se käsittelee sekä korkeakoulukentän rakennetta ja duaalimallin tulevaisuutta että perustuslain ja yliopistolain takaamaa korkeakoulujen autonomiaa. Lain sisältö ja käsittely paljastaa myös niitä epäkohtia ja ristiriitoja, jotka vuonna 2009 hyväksytty yliopistolaki on tuonut mukanaan, mitä tulee korkeakoulujen sisäiseen demokratiaan ja yliopistoyhteisön asemaan.

Mistä siis on kyse?

Tampereen yliopisto ja säätiöyliopistona toimiva Tampereen teknillinen yliopisto yhdistetään uudeksi Tampereen yliopisto-nimiseksi säätiöyliopistoksi. Syntyvään konserniin siirtyy myös Tampereen ammattikorkeakoulu, joka on uuden yliopiston pääosin omistama. Syntyy siis Suomen olosuhteisiin uudenlainen korkeakoulukokonaisuus, jonka tavoitteena on nostaa korkeakoulujen kansainvälistä profiilia ja mahdollistaa uudenlaista tieteellistä ja opetuksellista yhteistyötä. Tämän yhteistyön mahdollistamiseksi esityksessä ehdotetaan muutettavaksi yliopistolakia ja ammattikorkeakoululakia, jonka lisäksi yhdistysmisprosessista säädetään voimaanpanolailla.

Ongelmia tuottaa se, että yhdistymisprosessia ei ole hoidettu sellaisella tavalla, joka vastaisi perustuslain ja yliopistolain säädöksiä yliopistojen autonomiasta ja yliopistoyhteisön asemasta. Myös OKM:n alun perin eduskunnalle tuoma lakiesitys sisälsi kohtia, joita perustuslakivaliokunta esitti ehdottomasti muutettavaksi, jotta esitystävoitaisiin käsitellä tavalliseen tapaan. Esitys oli toisin sanoen perustuslain vastainen.

Vuonna 2009 säädetyn yliopistolain mukaan yliopiston monijäseninen toimintaelin, joka koostuu yliopistoyhteisön edustajista, valitsee yliopiston hallituksen, joka osaltaan valitsee rehtorin. Uusi yliopistolaki lisäsi merkittävästi rehtorin ja hallituksen roolia ja valtaa yliopiston johtamisessa.

Hallituksen alkuperäisessä esityksessä ehdotettiin poikkeamista tästä siten, että yhdistyvien yliopistojen hallitukset valitsevat uuden yliopiston ensimmäisen siirtymäkauden hallituksen. Valintatapaa perusteltiin sillä, että haluttiin turvata sujuva siirtyminen uuteen yliopistoon, ennen kuin uuden yliopiston uusi monijäseninen toimielin on järjestäytynyt. Hallitus perusteli tätä sillä, että saataisiin toimintakykyinen hallitus jo perustamisvaiheessa.

Tätä toimintatapaa kritisoitiin jo lausuntokierroksella. Vaikka kyse olisi siirtymävaiheen ratkaisusta, tulisi ensimmäinen hallitus päättämään hyvin monesta yliopiston kannalta keskeisestä kysymyksestä, kuten rehtorin valinnasta, syntyvän korkeakoulun rakenteesta ja sen strategiasta.

Kritiikistä huolimatta yhdistyvien yliopistojen hallitukset valitsivat syntyvän uuden yliopiston siirtymäkauden hallituksen jo kesällä 2017.

Näin ollen yliopistoyhteisön näkemyksiä ei otettu huomioon. Tampereen teknillisen yliopiston hallitus koostuu täysin korkeakouluyhteisön ulkopuolisista jäsenistä, ja Tampereen yliopiston hallituksen yhdestätoista jäsenestä viisi ovat ulkopuolisia.

Tampereella valittu menettelytapa heijastaa valitettavasti niitä tuloksia, jotka ovat nousseet esille kansallisissa arvioissa vuonna 2009 hyväksytystä yliopistolaista. Yliopistoyhteisö kokee, että toimivallan ja päätöksenteon keskittyminen on etäännyttänyt yliopistoyhteisöä päätöksenteosta ja kärjistänyt näkemyseroja. Yhteisöllinen päätöksenteko ja korkeakoululaitoksen sisäinen demokratia on vähentynyt merkittävästi, muun muassa monijäsenisten toimintaelinten heikon ja epäselvän aseman takia. On todella ikävää, että uuden korkeakoulun perustamisprosessi lähtee liikkeelle lähtökohdasta, jossa jo valmiiksi on epäonnistuttu yhteisöllisen päätöksenteon toteuttamisessa ja lakien noudattamisessa.

Perustuslakivaliokunta linjasi lausunnossaan sivistysvaliokunnalle, että lainsäädäntöä uudistettaessa siirtymäjärjestelyt ja käyttöönottoaikataulut EIVÄT ole hyväksyttäviä perusteita perustuslaissa ja kansainvälisissä ihmisoikeussopimuksissa turvattujen perus- ja ihmisoikeuksien vaatimuksista poikkeamiselle tai niiden toteutumisen siirtämiselle tulevaisuuteen. Perustuslakivaliokunnan mukaan tämä koskee lähtökohtaisesti myös hallinnon järjestämistä.

Näin ollen yliopiston itsehallinnon perustuslain suojan kannalta perustelluin valintamenettely on turvata yliopistoyhteisöä edustavan monijäsenisen hallintoelimen keskeinen asema ja päätösvalta myös ensimmäisen hallituksen valinnassa.

Perustuslakivaliokunnan mukaan tämä voidaan toteuttaa esimerkiksi muodostamalla siirtymäkauden väliaikainen hallitus yhdistyvien yliopistojen hallituksista.

Jotta tämä lakiehdotus ylipäätään voidaan käsitellä tavallisen lain säätämisjärjestyksessä, edellytti perustuslakivaliokunta, että kaikki siirtymävaiheen järjestelyt pitää rajata vain välttämättömään, jotta mahdollisimman nopeasti voidaan palata perustuslain ja yliopistolain edellyttämään normaaliin marssijärjestykseen.

Sivistysvaliokunnan sisällä näkemykset kuitenkin erosivat sen suhteen, mikä olisi paras tapa säätää siirtymävaiheen järjestelyistä. Valiokunnan esityksen mukaan yhdistyvien yliopistojen valitsema siirtymäkauden hallitus valitsee uuden yliopiston rehtorin. Viimeistään 1.4.2018 järjestäytyvä monijäseninen toimielin valitsee sitten uuden hallituksen. Tämän ratkaisun ongelma on, että se edelleen antaa yliopistolain ja perustuslain vastaisesti valitulle siirtymäkauden hallitukselle merkittävää valtaa päättää koko uuden yliopiston tulevaisuuden kannalta ratkaisevista kysymyksistä.

Vasemmistoliiton ja muun opposition näkemys on, että perustuslakivaliokunnan kantaa ja yliopistolakia paremmin vastaava menettelytapa olisi ollut se, että siirtymävaiheen hallitus muodostetaan yhdistyvien yliopistojen olemassa olevista hallituksista, jolloin yliopistoyhteisön asema olisi ollut paremmin huomioitu. Siirtymävaiheen hallitukselle annettaisiin tehtäväksi valmistella uuden rehtorin valintaa, mutta itse valinta tekisi monijäsenisen toimielimen valitsema uusi hallitus, jolloin yliopistoyhteisön asema ja ääni tulisi huomioitua perustuslain ja yliopistolain edellyttämällä tavalla.

Mutta ei siinä kaikki!

Lakiehdotuksen myötä muutetaan myös ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen yhteistyömahdollisuuksia niin, että korkeakoululla enää on velvollisuus järjestää vainpääosa omaan koulutusvastuuseen kuuluvasta opetuksesta itse. Tällainen muotoilu mahdollistaa sen, että korkeakoulut hankkisivat jopa 49 prosenttia koulutusvastuuseensa kuuluvasta opetuksesta toiselta korkeakoululta.

Vaikka yhteistyön mahdollistaminen on hyvä tavoite, vaarantaa liian väljä muotoilu ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen erilaisten tehtävien säilymisen. Vaikka tutkintorakenteisiin ja –tavoitteisiin ei suoraan esitetä muutoksia, on olemassa riski siitä, että lisääntyvä opetusyhteistyö johtaa tutkintojen sisältöjen yhdenmukaistumiseen. Korkeakoulutuksen duaalimalli, jossa yliopistot keskittyvät tutkimukseen perustuvaan opetukseen ja ammattikorkeakoulut vahvistavat opiskelijoiden ammatillista kehitystä sekä tiiviitä yhteyksiä työelämään, on perusteltu ja molempien kaltaista koulutusta tarvitaan myös tulevaisuudessa.

Korkeakoulujen välisen yhteistyön laajamittaisempi mahdollistaminen on kannatettava tavoite, mutta yhteistyössä on syytä edetä asteittain, jotta vaikutukset korkeakoulukentän rakenteeseen ja opetuksen sisältöön on mahdollista arvioida. Siksi korkeakoulujen mahdollisuuden hankkia opetusta toiselta korkeakoululta olisi tässä vaiheessa voinut rajata alempaan korkeakoulututkintoon. Opetusyhteistyön laadun ja erilaisiin tutkintoihin soveltuvuuden kannalta on tärkeää, että korkeakoulut tekevät yhteistyötä jo opetuksen suunnitteluvaiheessa. Lisäksi on huomioitava, että jo nyt on mahdollista hankkia osaamista täydentävää koulutusta toisesta korkeakoulusta.

]]>
Herruustekniikat päivitettävä digiaikaan http://liandersson.fi/herruustekniikat-paivitettava-digiaikaan/ Thu, 30 Nov 2017 11:25:46 +0000 http://liandersson.fi/?p=2316 Yrität keskittyä, jotta ajatuksesi ei katkeaisi puheenvuorosi aikana, muiden tyyppien samanaikaisen puheensorinan takia. Mitä pidemmälle jatkat, sitä nolommalta tuntuu. Monet eivät edes katso sinua päin, vaan jatkavat muina miehinä toisilleen puhumista. Kokous jatkuu. Kukaan ei kommentoi sanomaasi, eikä viittaa sinun puheenvuoroosi.

Olet ainoa nuori nainen isossa seminaarissa. Paneelissa istuvat keskustelijat edustavat hyvin samanlaista katsantakantaa, mikä tekee koko keskustelusta ärsyttävän yksipuolista. Kun olet kerännyt rohkeutta tunnin, päätät haastaa yhtä keskustelijoista kysymyksellä ja omalla kommentilla käsiteltävästä aiheesta. Paneelin vanhempi asiantuntija ärsyyntyy silminnähden kysymyksestäsi, ja lopettaa vastauksensa kehottamalla sinua käyttämään aikaa aiheen opiskeluun. Muu paneeli ja yleisö nauraa.

Vastaavanlaiset tilanteet ovat tuttuja todella monelle. Ne ovat tuttuja työelämästä, politiikasta, koulusta, käytännössä mistä tahansa tilanteesta, joka liittyy ihmisten väliseenkanssakäyntiin ja vallankäyttöön.

Tämänkaltaiset vallankäyttömekanismit ovat niin yleisiä, että niitä on jopa nimetty ja luokiteltu. “Herruustekniikoilla” viitataan ihmisten kanssakäymisessä ilmeneviin käyttäytymismalleihin, joilla pönkitetään vallassa olevien asemaa suhteessa muihin. Norjalainen sosiaalipsykologi Berit Ås ryhmitteli jo 70-luvulla nämä viiteen kategoriaan: näkymättömäksi tekeminen, naurunalaiseksi tekeminen, informaation pimittäminen, tuplarankaiseminen sekä häpäiseminen.

Opiskellessani yliopistolla suoritin pää- ja sivuainekokonaisuuksieni ulkopuolelta omaksi ilokseni sukupuolentutkimuksen kursseja. Ne olivat äärimmäisen kiinnostavia, koska niissä keskityttiin valtaan. Analysoitiin valtarakenteita, etuoikeuksia ja vallankäyttöä ihmisten välillä. Herruustekniikoiden lisäksi opin pohtimaan omaa asemaani suhteessa muihin etuoikeuksien kautta, sekä kielen merkitystä vallankäytön ja politiikan välineenä.

Kun minulta kysytään, mitä on ollut kaikista hyödyllisintä opiskella päättäjän työtä varten, viittaan juuri näihin sukupuolentutkimuksen kursseihin.

Olen nimittäin henkilökohtaisesti joutunut yllä kuvaillun kaltaisen kohtelun kohteeksi lukemattomia kertoja. Herruustekniikat ovat yleisessä käytössä politiikan maailmassa, jossa hyvin pitkälti on kyse vallankäytöstä ja eri ihmisten asemasta suhteessa toisiinsa. Vaikka toivoisi, että näin ei olisi, tulevat ihmiset aina käyttämään valtaa vaikuttaakseen toisiin. Siksi kannattaa aina olla toimintastrategioita.

Herruustekniikoiden käyttäjä haluaa saada sinut tuntemaan olosi epävarmaksi, epäonnistuneeksi ja vääräksi. Hän haluaa saada sinut ajattelemaan, että olet väärässä paikassa tai väärää mieltä. Siksi kaikista tärkeintä on ymmärtää, että kyse ei ole sinusta.

Minulle on ollut äärimmäisen tärkeää, hyödyllistä ja voimaannuttavaa, että olen pystynyt identifioimaan tätä käytöstä minuun kohdistuvana vallankäytön tekniikkana. Kun olet tutustunut siihen, mitä herruustekniikat ovat, opit myös huomaamaan niitä ympärilläsi.

Siksi ne antavat myös työvälineen ymmärtää, että kyse ei ole sinusta. Sinä et ole vääränlainen, etkä sinä ole väärässä. Kyse ei ole lainkaan sinusta, vaan vuosikymmenten aikana käytetyistä tekniikoista, joiden kohteeksi ovat joutuneet lukemattomat määrät ihmisiä ennen sinua.

Kun ymmärtää ja tiedostaa tämän, on helpompaa jatkaa puhettaan, vaikka muut yrittäisivät puhua päälle. Silloin on helpompaa kommentoida panelistin epäasiallista käytöstä ääneen, tai jos ei saa sanotuksi sitä, todeta itselleen kotimatkalla, että herrustekniikoita käyttävät itse antavat itsestään epäasiallisen ja ylimielisen kuvan.

Vaikka yli neljäkymmentä vuotta sitten kehitetty käsite edelleen on täysin käyttökelvollinen ihmisten välisessä vuorovaikutuksessa, ovat vuorovaikutuksen muodot muuttuneet.

Kasvotusten suurimmalla osalla ihmisistä on kuitenkin tapana jossain määrin hillitä itsensä, mutta netin anonyymien tilien suojissa annetaan tulla niin suoria raiskausuhkauksia kuin systemaattista henkilöön menevää häirintää, kiusaamista ja henkistä väkivaltaakin. Tavoitteena on edelleen sama: saada sinut tuntemaan, että vika on sinussa, ja saada sinut hiljennettyä.

Siksi herrustekniikoiden arviointi on päivitettävä digiaikaan. Systemaattinen nettihäirintä ja hiljentäminen on esimerkiksi yksi tekniikka, jota käytetään ja tarvitaan välineitä miten toimia, kun se sattuu kohdalle: Rikollista sisältöä sisältävistä viesteistä tehdään rikosilmoitukset, trollaajat blokataan ja some annetaan hyvän ystävän hoidettavaksi, kunnes pahin on ohi. Kyse ei ole sinusta, eikä kukaan meistä ole tässä yksin.

]]>